Grønn samferdsel

Vi ønsker oss en grønn transformasjon av Bergen gjennom byutvikling og infrastruktur for å skape den gode, menneskevennlige byen, og vi vil jobbe videre med fullt trøkk for å få ned biltrafikken. Bompenger i by er viktige for å redusere trafikken, men også for å finansiere viktige kollektiv-, gange- og sykkelprosjekt, få ned køene, bedre byluften, minske støyen, få ned utslippene, og gi bergenserne mer plass. Vi vil kombinere trafikkreduserende tiltak, som å senke fart og omprioritere areal på veiene, med en økt satsing på kollektiv, sykkel og gange, i tillegg til at vil stenge veier for biltrafikk for å gi mer rom til byliv.

 

Bergen MDG vil:

 • at gater skal først og fremst dimensjoneres for fotgjengere og syklister, dernest kollektivtrafikken, og så en redusert mengde biltrafikk
 • at Bergen skal ta over flere fylkes- og riksveier og gjøre dem om til bulevarder
 • få ned biltrafikken i sentrum med 50-70 prosent innen 2027 sammenlignet med 2019, og gjøre Bergen sentrum bilfritt innen 2030, med unntak for HC-kjøring, kollektiv og nyttetrafikk
 • redusere biltrafikken i Bergen kommune med en tredjedel innen 2027 sammenlignet med 2019
 • øke bompengene med minst 30% fra 2024 for alle takstgrupper utenom nullutslipp i takstgruppe 2, også i rushtiden
 • være positive til veiprising i stedet for bompenger
 • innføre biltrafikkreduserende tiltak som blant annet økte bompenger, omdisponere veiareal til sykkel og gange, gjøre flere gater bilfrie eller enveiskjørte, stimulere til bildeling og samkjøring, øke/innføre parkeringsavgifter på kommunale parkeringsplasser og redusere parkering i sentrum
 • at Bergen kommune i samarbeid med Skyss skal etablere en mobilitetsordning rettet mot bedriftsmarkedet, etter modell fra HjemJobbHjem i Trondheim og Stavanger
 • innføre vrakpantsordning på parkeringsplasser for bedrifter etter modell fra Oslo
 • jobbe for en endring av bompengeproposisjonen for å kunne bruke bompenger til andre formål, som gange- og sykkelprosjekter og drift av kollektiv
 • sikre en god balanse mellom å gi fordel for elbiler i bomringen og å sikre trafikkreduksjon og inntekter til kollektiv. Det innebærer å redusere dagens fordel for elbiler i bomringen og ha en elbilrabatt på maksimalt 25 prosent
 • være pådrivere for lette og bytilpassede transportløsninger, som omlastningsterminaler for “last mile”-transport av gods og stimulere til og støtte varetransport med lastesykler
 • innføre nullutslippssoner i Bergen sentrum som i første omgang skal rette seg mot nyttekjøretøy og gjennomgangstrafikk, ikke beboere i området. Et av hovedmålene er å øke omstillingstakten i nyttetrafikken fra fossil til utslippsfri teknologi og erstatte flest mulig trailere med logistikkløsninger som passer inn i en urban kontekst
 • at kommunen skal tilrettelegge for elektrifisering av transportsektoren i Bergen gjennom en utbygging av offentlige ladepunkt og mobilpunkt 
 • satse offensivt på bildeling og samkjøring og etablere flere parkeringsplasser med ladepunkt for bildeleordninger. Legge til rette for langt flere bildelingsbiler i Bergen med mål om 2000 nye bildelingsplasser innen 2027, blant annet ved å tilby fordeler i boligsoneparkering og lavere parkeringspriser 
 • stille krav om at nye kommunale kjøretøy skal være nullutslipp og sikre at kommunen som hovedregel leier biler gjennom bildeletjenester fremfor å eie
 • sørge for at 10% av parkering skal være HC-parkering med ladetilgang, og at det finnes tilstrekkelig HC-parkering også i bilfrie områder
 • fjerne parkeringsfordeler for private elbiler siden elektriske biler tar like stor plass som fossilbiler
 • ikke bygge innfartsparkeringer innenfor kommunens grenser
 • gjennomføre kartlegging av områder som kan vurderes å inngå i boligsoneordningen
 • fjerne all privatparkering i sentrumsgatene, på Nordnes og Nøstet, og reservere plassene til bildeling, HC-plasser, håndverkere og varelevering
 • jobbe opp mot statlige myndigheter for å kunne stille krav om parkeringsavgift på privat grunn, for eksempel på kjøpesentre
 • fjerne eller redusere parkering i gater hvor kollektivtrafikk eller nødetater sliter med fremkommelighet på grunn av parkerte biler
 • sikre flere enveiskjørte gater, men tillate at syklister sykler mot kjøreretningen
 • senke makstaket på antallet parkeringsplasser per 100 m2 bolig i rullering av KPA og fjerne minimumskrav for parkeringsplasser i sentrumssoner 
 • stille krav om at nybygg og bygg under rehabilitering med parkeringsplasser skal tilrettelegges for lading der dette er relevant
 • arbeide for at staten har fullt trøkk på trafikk- og rassikker vei og jernbane hele veien mot Voss
 • jobbe for at staten bygger tofelts vei i stedet for fire felt mellom Bergen og Trengereid 
 • jobbe opp mot staten for å forlenge Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg og på den måten fredeliggjøre sentrum og spesielt Torget/Bryggen 
 • si endelig nei til ny firefelts Ringveg øst og heller prioritere en nedskalert ringvegløsning gjennom å utbedre Grimesvingene og andre strekk mellom Vågsbotn og Fjøsanger, uten å utvide veikapasiteten
 • si nei til alle kapasitetsutvidende motorveiprosjekter, blant annet Hordfast 
 • at statlige og regionale myndigheter skal ta et større helhetlig ansvar for planlegging av logistikk og gods. Vi vil si nei til å bygge ned mer natur for disse formålene og jobbe for mer arealeffektiv drift av eksisterende næringsarealer