Et grønt nærings- og arbeidsliv

Et miljøvennlig næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrense er det eneste som kan trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd på lang sikt. Det er viktig at det legges til rette for nyskapende næringsvirksomhet i Bergen. Vi vil satse på forskning og innovasjon som gir arbeidsplasser i hele byen. I stedet for en bruk-og-kast-økonomi vil vi redusere uttaket av nye ressurser og bevare de vi allerede har til rådighet gjennom en overgang til en sirkulærøkonomi.

 

Vi vil arbeide for et arbeidsliv for alle. Vi vil verne om de grønne jobbene som hører til IT-konsulenten som gjør at du ikke må lese dette på papir, skomakeren på hjørnet, turistguiden på Bryggen og andre grønne yrker i servicenæringen som ikke bidrar til utslipp og som holder de grønne arbeidsplassene gående. Tilgangen til en jobb skal være basert på kompetanse, ikke kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisitet. Samtidig ønsker vi å gradvis redusere arbeidstiden og vi vil i samarbeid med partene i arbeidslivet jobbe for at flere skal kunne velge redusert arbeidstid som et alternativ til høyere lønn. Bergen trenger folk med god og stadig fornyet kompetanse for å sikre en bærekraftig velferdsstat i framtiden. MDG vil jobbe for at folk i Bergen fortsetter å lære hele livet og for at nærings- og arbeidslivet har tilgang på den kompetansen de trenger.

 

Bergen MDG vil:

 • at næringslivet skal ha forutsigbare rammevilkår
 • styrke samarbeidet mellom næringsliv, skole og utdanningsinstitusjonene i Bergen
 • arbeide for at nasjonale offentlige arbeidsplasser etableres i Bergensregionen og hindre flytting av private og statlige arbeidsplasser ut av fylket
 • liberalisere kommunens skjenkereglement og tillate mer uteservering på kommunens arealer og jobbe opp mot fylket for å tillate mer uteservering
 • legge til rette for klima- og miljøvennlig virksomhet i Bergen og gjøre Bergen kommune til en samarbeidspartner i miljøspørsmål for privat næringsvirksomhet
 • utrede muligheten for å opprette et fond der potensielt forurensende virksomheter må betale inn midler, slik at man sikrer opprydning ved konkurser 
 • opprettholde kommunalt finansierte gründerkurs og inkludere samvirke og sosialt entreprenørskap i undervisningen
 • styrke den marine klyngen i Bergen
 • samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidstiden til 30-timers arbeidsuke
 • fortsette kampen mot ufrivillig deltid og øke andelen hele stillinger i den kommunale delen av helse- og omsorgssektoren
 • arbeide aktivt mot diskriminering og rasisme i arbeidslivet
 • styrke tiltak mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet
 • innføre mål om at minst fem prosent av nyansettelser i kommunen er ansettelser av folk som i dag står utenfor arbeidslivet. Målet skal inkludere deltidsstillinger tilpasset ulike grader av uførhet
 • øke antallet lærlinger i offentlige virksomheter, og legge inn krav til lærlingeplasser hos leverandører hvor dette er naturlig
 • legge til rette for at flere ungdommer kan få sommerjobb hos Bergen kommune
 • frita gjenbruksbedrifter fra kommunale avgifter
 • jobbe for en kunnskapsbasert og framtidsrettet utvikling og dimensjonering av utdanningene i Vestland basert på etterspørsel og behov for næringslivet i Bergen og fylket som helhet
 • gjøre Bergen til den mest innovative byen innen sirkulærøkonomi og miljøvennlig forbruk gjennom å knytte sterke bånd mellom kommunen og næringslivet, stimulere til bruk av ny teknologi og nye forretningsmodeller for å redusere utslipp
 • styrke klimaetaten og aktivt bruke klimabudsjettet i kommunens klima- og miljøarbeid, også i samarbeid med næringslivet
 • gjøre Bergen til en mer innovativ by gjennom å støtte et mangfold av bedrifter og arbeidsplasser innen gjenbruk, ombruk, reparasjon og deling gjennom å samarbeide tett med innovasjonsmiljøer, klynger og nettverk. Vi vil stille kommunale lokaler og ressurser til rådighet for at oppstartsselskaper skal få testet og utviklet teknologi
 • at enda flere gründere og oppstartsselskaper får tilgang på oppdrag fra kommunen og senke terskelen for at offentlige etater tar i bruk ny teknologi