En trygg havn for mennesker på flukt

Vi vil at Bergen skal ta imot flere flyktninger, og vil legge press på regjeringen for at vi i fellesskap kan ta et større ansvar internasjonalt. Klimakrisen vil føre til flere mennesker på flukt og disse menneskene mangler et internasjonalt rettsvern. Vi vil jobbe for en rausere og mer human flyktningpolitikk. Vi skal være en trygg havn for dem som flykter fra krig, forfølgelse og andre humanitære katastrofer i resten av verden.

 

Over 70 millioner mennesker er på flukt, halvparten av disse er barn. Mange av barna ender opp med å miste sine voksenpersoner og må flykte alene. Disse barna står i en svært sårbar situasjon, både når de flykter, men også når de ankommer landet. Vi ønsker derfor å styrke rettighetene til barn på flukt.

 

Bergen MDG vil:

 • bosette minst det antallet staten ber oss om, og jobbe for at Norge skal ta imot flere flyktninger i henhold til anbefalinger fra FN
 • legge press på staten for en humanisering av det statlige mottaksapparatet for asylsøkere, blant annet gjennom at satsene for beboere på asylmottak heves for å unngå sult og varig fattigdom
 • jobbe opp mot staten for en ny amnestiordning for lengeværende asylsøkere. Ordningen må gi en varig oppholdstillatelse, og minst gi amnesti til voksne asylsøkere som har vært lengre enn 7 år i landet, og til barn som har vært over 4 år i landet
 • ta særlig ansvar for de mest sårbare flyktningene som skeive flyktninger, religiøse konvertitter, flyktninger med funksjonsvariasjon eller utviklingshemminger og andre sårbare grupper
 • utvide ordningen med Fribyforfatter til kunstnere som jobber innenfor andre typer sjangre
 • at kommunen skal ha en bedre beredskap for å kunne ta imot store antall flyktninger på kort tid. Dette kan for eksempel organiseres ved at man i perioder med lave ankomsttall benytter mer ressurser til integrerings- og kvalifiseringsrettet arbeid, mens man i perioder med høye ankomsttall dreier mer ressurser inn mot bosetting og oppfølging av nyankomne
 • øke støtten til Helsesenter for papirløse migranter og sørge for at papirløse migranter i Bergen får tilgang på grunnleggende helsehjelp i kommunale tjenester og medisiner basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper
 • jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å endre lovverket for papirløse migranter og sikre en eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, inkludert retten til å stå på fastlegeliste
 • enslige mindreårige flyktninger skal få en særlig tett oppfølging, og prinsippet om barnets beste skal alltid veie tyngst i enhver sak som omfatter barn
 • sikre god språkopplæring for nyankomne flyktninger
 • støtte organisasjoner som jobber med inkludering av flyktninger og innvandrere, og sørge for at kommunens tjenester informerer målgruppen om tilbud i frivillig regi
 • styrke tilbudet om gratis rettshjelp gjennom at Jussformidlingen innlemmes i kommunens arbeid med flyktninger