En mat- og landbrukspolitikk for fremtiden

I en verden med klima- og naturkrise blir selvforsyning stadig mer aktuelt. Bergen MDG mener at urbant landbruk er et viktig bidrag for å øke selvforsyningsgraden i kommunen, gi innbyggerne tilgang til lokalprodusert mat, skape sosiale møteplasser og tilhørighet for folk, og bidra til mer kunnskap om matproduksjon, matsvinn og bønders viktige arbeid. Vi vil gjøre det enklere og attraktivt å spise mer plantebasert og sunn mat. Vi vil halvere kjøttforbruket i Bergen kommune innen 2027. 

 

Ikke minst må vi bli flinkere til å kaste mindre mat. Vi vil halvere matsvinnet i Bergen innen 2030. Vi må ta vare på den matjorden vi har og sørge for at jorda som kan brukes til å produsere mat holdes i hevd. 

 

Bergen MDG vil:

 • gjøre økologisk og plantebasert mat til standard i kommunale institusjoner og kantiner. Når kommunen kjøper kjøtt-, fisk- eller meieriprodukter skal det så langt det er mulig handles norske produkter og produkter basert på best mulig dyrevelferd og miljøpåvirkning
 • innføre minst en vegetardag i uken i alle kommunale kantiner og det skal alltid være tilbud om et velsmakende vegetaralternativ
 • vegetarmat skal være standard på kommunale arrangementer, og vi skal alltid tilby et fullverdig vegansk alternativ
 • halvere matsvinnet i Bergen innen 2030 sammenliknet med 2023-nivå
 • halvere kjøttforbruket i kommunens virksomhet innen 2027 sammenliknet med 2023-nivå
 • ta vare på barn og eldre ved å sikre mer ernæringskompetanse i barnehager, sykehjem og andre institusjoner
 • øke støtten til Matsentralen som gjør en god jobb med å fordele overskuddsmat
 • tilrettelegge for flere parsellhager, mattak, skolehager og annen småskala matproduksjon
 • gi støtte til prosjekter som bidrar til økt småskala bylandbruk, som for eksempel Bybonden
 • aktivt bruke Inn på tunet (IPT) tjenester til allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, arbeidstrening, rehabilitering, til mennesker med rusproblemer, demens, psykisk uhelse og funksjonsvarians
 • ta vare på matjorden og øke lokal produksjon av frukt, bær og grønnsaker gjennom å tilrettelegge for å ta i bruk bynære landbruksarealer som i dag ligger brakk, inkludert småskala og midlertidig produksjon
 • støtte bønder som ønsker å leie ut jorden sin eller selv vil bruke den beste jorden sin til grønnsaksproduksjon, blant annet ved å se på mulighetene for å redusere byggesaksgebyrene for arealkrevende tiltak i jordbruket 
 • innskjerpe overholdelse av driveplikten slik at all landbruksjord faktisk blir brukt til matproduksjon
 • tilrettelegge for å øke bruk av beite for husdyr