Byutvikling til det beste for mennesker og natur

Bergen skal være en by med gode nabolag skapt av et levende lokaldemokrati. For å få til det må vi i arealpolitikken satse på gode møteplasser, som lekeplasser og parker, men også sikre at boligene er bygd med menneskets behov i sentrum, ikke utbyggernes. Vi ønsker å ta vare på naturen og innføre byggestopp på matjord, natur, friluftsområder og i strandsonen. Boligene som bygges i dag skal være hjem for bergensere i over 100 år. Vi vil fortette langs bybanetraséen, med gode boliger med nok sol, gode areal for opphold, og at både fritidstilbud, skoler og barnehager skal ligge i nærheten. Vi vil som hovedregel gjenbruke framfor å rive og bygge nytt.

 

Bergen MDG vil:

 • hindre byspredning gjennom å videreføre og utvikle areal- og transportsamarbeidet med kommunene rundt Bergen
 • at Bergen kommune skal erverve eller få råderett over arealene på Nordnespynten når Akvariet og Havforskningsinstituttet flytter til Dokken. Hele området skal avsettes krav om felles regulering, der det skal legges til rette for en bred medvirkning for befolkningen. Målet er å finne løsninger som ivaretar Nordnesparken og mulighetene som ligger i de eksisterende bygningene, eller riving og alternativ bruk av arealet til beste for bergensere
 • si nei til Byarena ved Bygarasjen og gjennomføre en transformasjon av området med bygging av boliger, lekeplass, offentlige byrom og åpning av vannveien mellom Store og Lille Lungegårdsvann
 • holde fast ved prinsippet om kvalitet i fortetting ved rullering av kommuneplanens arealdel (KPA)
 • styrke Plan- og bygningsetaten og jobbe for at reguleringsplaner som er i tråd med overordnede planer går raskere enn i dag
 • at reguleringsplaner og byggeplaner skal gjøres bedre tilgjengelig slik at innbyggerne i de aktuelle lokalmiljøene får mulighet til å sette seg inn i planene og komme med innspill
 • at eksisterende bygg som hovedregel skal rehabiliteres og renoveres fremfor å rives 
 • arbeide for å myke opp nasjonale regelverk som hindrer rehabilitering og gjenbruk av bygningsmasse
 • sikre at transformasjon skjer på måter som bygger videre på eksisterende bomiljø. Bygg som gir områder karakter bør ivaretas og nye bygg bør “snakke” med eksisterende bebyggelse, både i utforming og størrelse, og bygge videre på særpregene som er viktige for å bevare identitet og fellesskap
 • tilrettelegge for bydeler med varierte boformer og boliger. Vi ønsker varierte nabolag, og vil stille krav om større variasjon i størrelsen på boligene, både i kommunale utleieboliger og i private nybygg
 • styrke Byantikvaren og Byarkitekten og legge større vekt på det estetiske og arkitektoniske i utbyggingssaker 
 • legge til rette for bedre muligheter for å bygge i høyden med for eksempel høyhus der dette passer inn med strøkskarakteren
 • tilrettelegge for aktivitet i etasjer på bakkeplan for å sikre en mer levende by
 • etablere en egen veileder for urbant landbruk i nye byggeprosjekter og en veileder for naturmangfold
 • sikre mer bruk av naturmaterialer, som lokalt treverk, i dagens byutvikling, og en bevegelse bort fra asfalt, betong og harde flater
 • si nei til etablering av nye bilbaserte kjøpesentre og utvidelse av de som allerede er bygget
 • at Bergen kommune skal kjøpe tomter strategisk, spesielt i transformasjonsområder, for blant annet å sikre sosial infrastruktur som barnehager, sykehjem og kommunale boliger 
 • jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å øke handlingsrommet i Plan- og bygningsloven, slik at kommunen kan sette flere krav i planprosesser blant annet til eierform på boliger, variasjon i pris og klimakrav
 • bruke blågrønn faktor eller lignende som krav i nye godkjenninger av planer, slik at utbygger må komme i null eller pluss med minus for asfalt og pluss for grønn tilrettelegging, overvannshåndtering eller utnyttelse av tomrom