Bedre å bo i Bergen

For mange er terskelen til boligmarkedet uoverstigelig. Vi vil føre en politikk som gjøre det mulig for alle å leie eller eie en bolig med god bokvalitet. Flere mennesker bor alene, og det kan føre til ensomhet eller gjøre det vanskelig å bo hjemme for eldre. Derfor vil vi ha flere sosiale boligløsninger, for eksempel der eldre deler fellesområder med studenter eller barnefamilier.

 

Bergen MDG vil:

  • jobbe for at flere skal kunne omfattes av Husbankens støtteordninger for boligkjøp, slik at flere får muligheten til å skaffe sin egen bolig på det ordinære boligmarkedet
  • bygge egnede og trygge hjem for rusavhengige, pasienter med samtidige rus og psykiatriutfordringer, og andre som ikke makter selv å skaffe seg en egnet bolig
  • gjennomføre flere pilotprosjekter som på Grønneviken for å sikre flere deleboliger, rimeligere boliger og utleieboliger. På tomter som kommunen eier skal det stilles krav til minst 20 prosent rimelige boliger og 20 prosent kommunale boliger
  • vurdere å feste bort kommunale tomter til gunstige vilkår for ikke-kommersielle boligstiftelser
  • fremme utbygging av et mangfold av boformer som motvirker ensomhet, uhelse, og fattigdom, ved blant annet å tilrettelegge for samlokalisering av studentboliger med eldreomsorg og omsorgsboliger
  • utrede lokale tiltak i dialog med Leieboerforeningen og andre relevante aktører for å sikre et bedre og mer rettferdig leiemarked