Verdens miljødag: 50 tiltak for byøkologi

Mesteparten av verdens befolkning bor nå i byer, i Norge er det nærmere 70 % av befolkningen som bor i byene og andelen er økende. Det er derfor ikke mulig å nå et miljøvennlig samfunn uten at byene omorganiseres i samsvar med økologiske retningslinjer.

– I den grønne byen er det rom for både mennesker, dyr og natur. Vi har en lang vei å gå før norske byer blir grønne, men her er i hvert fall de femti første skrittene på veien mot økologisk bærekraft, sier Sondre Båtstrand, leder for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Brosjyren som presenterer alle de 50 tiltakene i sammenheng kan lastes ned som pdf-fil.

Verdens miljødag ble stiftet i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. Datoen ble valgt fordi det var på denne dagen at den første FN-konferansen om miljø ble åpnet i 1972.

Klimahensyn
1: Kommunene skal legge klimahensyn til grunn for all sin politikk og all sin planlegging og ved alle sine innkjøp av varer og tjenester

Byenes mangfold
2: Sikre biologisk mangfold i byene
3: Sikre grønne lunger i tettbyggelsen i alle bydeler
4: Verne naturområder mot utbygging
5: Åpne og utvikle elvebredder og strender for folk og dyr
6: Øke treplanting og sikre uregulerte kratt
7: Stimulere matproduksjon i byene
8: Støtte økologisk hagebruk
9: Opprette flere kolonihager med matproduksjon
10: Opprette barnehager med husdyr og kjøkkenhage
11: Opprette hjelpesentraler for hjemløse og skadede dyr

Energi
12: Utvide fjernvarmenettene
13: Øke bruken av biobrensel
14: Subsidiere varmepumper, jordvarme og solpaneler
15: Skjerpe husbankens krav til energieffektivitet i nybygg
16: Kreve at kommunene kjøper og bruker energieffektive apparater
17: Slå av lysene i offentlige bygg når de ikke er i bruk

Byens ansikt
18: Hindre oppføring av skjemmende byggverk
19: Redusere reklamens plass i byrommet i betydelig grad
20: Fjerne reklame fra fortausarealet
21: Redusere videoovervåkingen på offentlige steder
22: Ha legale graffittivegger
23: Ha flere oppslagtavler for ikkekommersielle arrangementer

Vann og kloakk
24: Verne vassdragsnaturen
25: Trygge drikkevannsforsyningen
26: Sikre forsvarlig rensing av utslipp
27: Ta vare på ressursene i kloakken
28: Støtte gjenvinningsanlegg for kloakk og gråvann

Avfall
29: Redusere avfallsmengdene
30: Sikre mest mulig gjenbruk og materialgjenvinning
31: Bruk våtorganisk avfall som råstoff for biogass
32: Innføre pant for hurtigmatbokser og begere
33: Åpne gjenbrukstorg på avfallsanleggene sammen med frivillige organisasjoner

Trafikk
34: Sett de myke trafikantenes behov først
35: Ha sikre skoleveier for alle barn
36: Ha flere separate kjørefelt for syklister
37: Sikre fremkommeligheten for mennesker med forflytningshemninger (universell utforming)
38: Ha flere bilfrie boområder
39: Støtte bildelingsordninger
40: Fjerne bensin- og dieselkjøretøyer fra sentrale byområder
41: Bruke trengselsavgifter og veiprising for å redusere bilbruken

Kollektivtransport
42: Øke den offentlig støtten til kollektivtransporten
43: Bruke veiprising til å finansiere kollektivtrafikk
44: Redusere takstene og øke avgangsfrekvensen til bussene
45: Innføre park-and-ride ordninger
46: Ha miljøvennlige drivstoffer som biogass og elektrisitet på busser og ferjer
47: Bygge flere kollektivfelt
48: Bygge bybaner i de store byene
49: Styrke jernbanenettet og investere i høyhastighetstog
50: Ikke øke kapasiteten på flyplassene