Sykkelpendlere må delta i utformingen av Fyllingsdalen

Det er et gledelig oppslag i lokalavisen Sydvesten denne uken:  Buss og sykkel skal ta over for biltrafikk.  Det er ingen tvil om at Fyllingsdalen er veldig godt tilrettelagt for kollektivtrafikk. «Dalen» har også stort sykkelpotensiale.

Av Øystein Bønes, 3. kandidat til bystyret for Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Det var en helhetlig planlegging under den store utbygginen av Fyllingsdalen som gjør at Fyllingsdalen er godt tilrettelagt for kollektivtrafikk. Fyllingsdalen er bygget som en drabantby etter internasjonale forbilder. En drabantby skal være selvforsynt og ha offentlige servicetilbud, rekreasjonsmuligheter og arbeidsplasser, men også en lettvint og rask tilgjengelighet til bysentrum. Den helhetlige planleggingen gjør at Fyllingsdalen er mye bedre tilrettelagt for kollektivtransport. Men hvis sykkelsatsingen skal lykkes så bør sykkelpendlere delta i planleggingsfasen. Det er mange små detaljer som avgjør hvor velegnet en trase er til å sykle. Det aller viktigste er å ha bilister, syklister og fotgjengere adskilt i hvert sitt felt. Det fungerer aldri å ha biler som kjører fra 60 – 80 km i timen i samme felt som syklister som holder 20 – 30 km i timen i samme felt. Like dårlig fungerer det å ha fotgjengere som går i 2-5 km i timen i samme felt som syklistene som holder 5 til 10 ganger høyere hastighet. I Fyllingsdalen har vi mange brede gangstier hvor det er mulig å dele dette i et gang og et sykkelfelt. Det vil gagne både fotgjengere og syklister. Også bilistene vil være tjent med dette da sykkelpendlerene vil foretrekke sykkelfeltet. Alle er best tjent med at syklistene får egne velegnede felt. Det vil gi bedre folkehelse, renere luft og mindre trafikkøer om det tilrettelegges for økt sykkelpendling. I Bergen sykler 4 % av de reisende mens det tilsvarende i Groningen er 57 %.

Det er mange detaljer som avgjør om en trase er velegnet som sykkelsti. Dessverre bærer mange sykkelstier i Bergen preg av å være bygget av folk som ikke er sykkelpendlere. Alt fra fortauskanter, overganger og underganger er ofte utformet på en måte som gjør at en må bremse ned ofte. Noe som tærer på kreftene. Avstand og fysisk belastning er avgjørende for hvor stor andel som sykler. I Miljøpartiet De Grønne håper vi at man denne gangen ber om råd fra Syklistenes landsforening (eller oss)  på forhånd!