Politikk i de lukkede rom

– Vi har i Bergen et eksempel på et parlamentarisk system som er ute av kontroll. Det er ikke bare et problem for oss politikere, men også for vanlige borgere, som bør få vite om en sak før den er vedtatt. Ikke etter. Folkevalgte er satt på gangen, mens byrådet får gjort sitt i lukkede rom, sier Diane Berbain og Sondre Båtstrand.
Innlegget sto på trykk i BA den 5. februar 2013.

Denne uken er to komitémøter avlyst i bystyret. Det gjelder Oppvekstkomiteen, som har ansvar for kommunens skolepolitikk og barnehagepolitikk, og Komite for kultur, idrett og næring, som har ansvar for kulturpolitikken, idrettspolitikken, overordnet næringsutvikling og frivillighetsfeltet i kommunen. I Reglement for bystyrekomiteene heter det at komiteene er saksforberedende og innstillende organ for bystyret. De skal blant annet behandle saker fra byrådet og bystyrets organ med innstilling til bystyret, saker som
omhandler egne aktiviteter, og kan vedta at byrådet skal fremme sak om et konkret emne.
Oppvekst er et stort felt. Likevel er sakskartet til den ansvarlige komiteen ofte tynt, og møtet er nå avlyst for sjette gang siden 2004. Komite for kultur, idrett og næring har vært avlyst en gang i fjor, og har som oftest også et veldig tynt sakskart.
Hvordan er det mulig? Mye skjer altså i lukkede rom. Kommuneloven sier nesten ingenting om hvordan arbeidsfordelingen skal være mellom bystyret og byrådet. Parlamentarisme fremstår som et unntak som kan prøves med få begrensninger. Det betyr at hver kommune bestemmer det selv, altså bystyret bestemmer selv hvor mye blir delegert til byrådet, noe som igjen betyr at et flertall i bystyret med 34 stemmer mot 33 kan delegere det aller meste til byrådet uten at kommuneloven blir brutt.
Via det parlamentariske systemet har byrådet snekret seg sitt eget styringssystem og delegasjon av fullmakter med simpelt flertall. Vi har altså fått en form for parlamentarisme i Bergen uten grunnlov. Byrådets fullmakter er forresten veldig diffuse. I § 14 Tolkning av fullmakter står det at «Byrådet som politisk organ har kompetanse til å tolke sine egne fullmakter»: Det minner om bukken som passer
havresekken.
At komiteer har få saker å behandle og at møter blir avlyst vekker bekymring. Selv om opposisjonen med sitt mindretall ikke har muligheten til å avgjøre en sak er komiteene som politisk arena et bærende element i lokaldemokratiet, som politisk verksted. Det er derfor viktig at sakene diskuteres i komiteene.

Diane Berbain, 3. vara i bystyret for Miljøpartiet De Grønne i Bergen
Sondre Båtstrand, bystyrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen