Fotocredit:

Mikroplast og barnehageplass

Hovedsakene i bystyremøtet 30.01 var mikroplast, barnehagedekning, studentbolier og mindre bilbasert byutvikling!

31. januar 2019

 

Mikroplast i bunnsediment
De Grønne stilte spørsmål om funnene av mikroplast i bunnsediment i byfjorden, som blant andre BT skrev om. Plastforsker Marte Haave ved forskningsinstituttet Norce har avdekket store forekomster i mikroplast ved fire steder i byfjorden. Verst var det utenfor ytre sandviken i nærheten av det kommunale avløpsanlegget i Kvernevika som nå er ute av drift.

Vi er urolige for funnene som er gjort, og lurte på om Bergen har en plan for å overvåke utslipp og for å rense bunnsediment.

Byråden for klima svarte at Bergen Kommune jobber for at målemetodene for mikroplast blir forbedret slik at det blir mulig å overvåke utslippene. I dag er disse for kostbare og omfattende å gjennomføre. Det er ikke snakk om å rense bunnsediment, med det første. De Grønne synes det arbeidet som blir gjort er bra, og vil følge saken videre.

 

Flere studentboliger i sentrum
Nesten alle studentene bor i sentrum av Bergen, noe som skaper et marked som presser leieprisene opp, og som bidrar til hyblifisering av private boliger der familier kunne bodd. Samtidig ser vi at nesten alle studentboligene er utenfor sentrum. Derfor fremmet vi en merknad til planen som presiserer at offentlige studentboliger i sentrum må bli prioritert slik at presset på det private boligmarkedet for folk ellers blir mindre. Selv om merknaden vår ikke fikk flertallets støtte så er ikke situasjonen helsvart da handlingsplanen har en del potensielle sentrumsnære studentboliger.

Som man ser bor nesten alle studentene i Bergenhus og Årstad.

Barnehagedekning mangler i Bergenhus og Årstad
Kommunen klarer ikke oppnå full barnehagedekning i sentrumsbydelene Bergenhus og Årstad, og dette er på tross av at man har senket kravene. Hvis man ikke klarer dette i dag, hvordan skal man da klare det når man samtidig har mål om befolkningsøkning i sentrum?

Denne kritikken løftet vi for bystyret, men vår merknad om dårlig barnehagedekning falt med minste mulige margin. De Grønne mener at dette må løses!

Selv om merknaden vår ikke fikk flertall så lyttet byrådspartiene til oss, og lover at de skal vurdere «strategiske tomtekjøp» i pressområdene.

 

Gressarmering
MDG støttet forslaget om å fase ut gressarmering av plast. Bakgrunnen er at mange parker og lekeplasser bruker plastbasert gressarmering på grøntområder for gjøre plenen mer holdbar i regn. Dette er for eksempel brukt på den nye lekeplassen på Skansen.

Dette ble et enstemmig bystyre som vedtok at byrådet i løpet av 2019 skal legge frem en plan for utfasing av plastbasert gressarmering.

Slik ser gressarmering ut. Dette bidrar til mikroplast i naturen.

Nei til flomtunnel, ja til flomsikring
De Grønne har gjennom flere år jobbet for at Bergen skal flomsikre Nesttunvassdraget, men vi ønsker ikke at man skal utrede eller bygge flomtunnel. Vi er redd for at tunnel skal true det biologiske mangfoldet, og mener at alle tiltak må ta hensyn til dette. I bystyremøtet var vi medforslagsstiller på et flomsikringsforslag som gikk gjennom. Heldigvis blir det ikke tunnel, men man skal finne andre måter å sikre området mot en 200-årsflom.

 

Handlingsplan for sykkel på kommunalt veinett
Bystyret vedtok en handlingsplan for sykling på kommunalt veinett! Andelen bergensere som sykler i byen har ligget på 3% helt siden kommunen i 2010 satt seg målet om 10%-sykkelandel. Vi håper at denne planen kan være med å øke sykkelandelen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sikre at man har sammenhengde og trygge sykkelveier, så vi stemte blant annet for en presisering av dette under møtet.

 

Nei til bilbasert utbygging i Nordvik
I Nordvik, som ligger helt på grensen til nabokommunen vår Os, er det planlagt 6 eneboliger. De Grønne stemte mot fordi vi ikke kan støtte større bilbaserte utbygginger der det er dårlig kollektivtrafikk, lang avstand til arbeidsplasser, skoler, barnehager og andre tjenester. Bystyreflertallet har for eksempel ført en politikk som gjør at nærmeste skole er i Os. Dette vil åpenbart føre til mer biltrafikk og påføre det offentlige økte utgifter. Det er også langt utenfor områdene der Bergen skal fortette.

I en ligende sak stemte vi mot enda mer bygging i Haukåsområdet og Åsane Nord. Og støttet merknad om fortgang i bygge- og deleforbud i området. Dette er spesielt viktig på grunn av nærheten av elvemuslingene, men handler også om at E39 er svært trafikkert og kapasiteten er sprengt.

 

Skattefradrag for bompenger
De Grønne støtter Julie Andersland i hennes kommentar
«Hvis noen tror at skattefradrag for bompenger hjelper Bergen med å nå målet om nullvekst i biltrafikken, så må de på godt bergensk være spikande galen.»

 

Gå til aktuelle saker fra bystyret