Matavfall på tanken

Foto: Alasdair McLellan - lisence CC by- SA30

De siste årene har «giftlokket» blitt et vanlig ord i Bergen, og mange har påpekt hvordan regjeringens støtte til forurensende dieselbiler har gjort vondt verre. Da er det lite hensiktsmessig at to av tre busser som kjører i Bergen fortsatt går på diesel, og at fylkestinget ikke har stilt krav til utfasing av diesel i anbudet for bussdriften, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg som har stått på trykk i BA.

I BA 2. mars slapp både Miljøpartiet De Grønne og Byluftlisten til med kritikk av manglende miljøhensyn i anbudet, og selv om vi påpekte at biogass og elektrisitet er de ideelle drivstoffene, mener vi at fossilgass er bedre enn diesel, ikke minst fordi gassbusser enkelt kan drives på biogass.
Venstre uttrykte i samme reportasje, samt i et innlegg 20. mars, skepsis til biogass, og betvilte hvor stort potensialet er. Det er riktig at biogassanlegget som skal komme i Rådalen ikke vil kunne forsyne alle Bergens busser, men det er fordi det hovedsakelig bare skal ta imot slam fra kloakkrensing. Hvis vi samtidig hadde startet innsamling av matavfall fra alle husholdningene, får vi raskt mye mer biogass. Miljøpartiet De Grønne har i årevis etterlyst kildesortering av våtorganisk avfall, og med nytt biogassanlegg har vi en fantastisk mulighet til å satse grønt. «Det største potensialet finnes i matavfall, og deretter slam», påpeker Naturvernforbundet og Hordaland olje og gass i rapporten «Biogass i Hordaland». Da må vi selvsagt utnytte det store potensialet i matavfallet, for dagens praksis med å brenne matavfallet i forbrenningsanlegget er i hvert fall dårlig ressursutnyttelse.
Venstres Greaker angir i BA 20. mars at det var økonomiske årsaker til at dieselbusser ble valgt fremfor gassbusser. De tallene jeg har sett, tyder nemlig på at miljøet er tjent med gass fremfor diesel, men at biogass og trolleybusser selvsagt er best.
Busser på biogass og elektrisitet er fremtiden for en miljøvennlig by, og eksempelet med biogass viser sammenhengen i grønn politikk: Fra innsamling av våtorganisk avfall via miljøvennlige busser til frisk luft.
De Grønne vil fortsatt foreslå satsning på både biogass og trolleybusser, samt andre tiltak som gir bedre byluft og lavere klimagassutslipp.