Klar for borgerpaneler

Foto: Arne Halvorsen

Vi grønne tror på er større innhold i frasen om demokrati og åpenhet, og mener det ikke er nok å etterlyse folks engasjement; som politikere må vi også legge til rette for engasjementet: Vi må åpne opp demokratiet.

av Diane Berbain og Sondre Båtstrand, Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Innlegget sto på trykk i BA den 28. april 2012.

Valgdeltakelsen har sunket jevnt og trutt siden 1960-tallet, og det gjør det nødvendig å stille noen spørsmål ved hvordan lokaldemokratiet fungerer i Norge og Bergen.
I februar 2011 leverte Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, en rapport om tingenes tilstand, basert på en undersøkelse blant innbyggere og folkevalgte i 90 kommuner. Rapporten viste at innbyggerne er opptatt av at lokaldemokratiet fungerer godt, men at det er misnøye med hvordan det fungerer i dag: Mindre enn halvparten sier de kan stole på løftene fra kommunepolitikerne, og innbyggerne er også lite fornøyd med muligheten til å påvirke kommunale beslutninger.

Styrking av lokaldemokratiet er en av hjertesakene til Miljøpartiet De Grønne. Vi vil gi folket lysten til å beskytte og vedlikeholde byrommet, og mobiliseringen mot Clear Channels reklameinvasjon i 2005, viser at bergensere er engasjerte mennesker som må få større demokratisk spillerom enn å avlegge en stemme hvert fjerde år. Vi vil ta initiativ til et styrket nærdemokrati på bydelsnivå.
Vi ønsker at den lokale innflytelsen skal øke, med tanke på den fysiske utviklingen av bydelene og i kommunale vedtak som omfatter den enkelte bydel. Nedleggelsen av bydelstyrene var et skritt i feil retning, for det å ha et folkelig demokrati og tilgjengelige politikere er veldig viktig for å redusere avstanden mellom beslutningsapparat og borgere. Nedleggelsen kom også som en konsekvens av at bydelstyrene ikke hadde nok innflytelse til å bli tatt på alvor, og manglet den demokratiske legitimiteten som kommer av direktevalgte representanter. På slutten liknet bydelstyrene en parodi på seg selv, utpekt av bystyret og uten makt over stort annet enn gatenavn. Å få tilbake sterke bydelstyrer er likevel bare en del av et større initiativ for å styrke lokaldemokratiet.
Vi mener at innbyggerne må bli invitert til å tenke sitt eget miljø. Selv når man er engasjert i sitt nærmiljø, gjennom en velforening eller en annen form for innbyggerinitiativ, er dialogen med makten ikke så enkel, for ikke å si direkte kronglete og bevisst vanskelig. Luftkrisen har fått veldig mange stemmer til å samle seg og komme med løsninger. Likevel så gikk det en vinter, og en til, uten at varige tiltak ble vedtatt. Slik erfaring skaper politikerforakt.
Vanlige mennesker blir i liten grad trukket inn i politiske prosesser. Det handler i beste fall om å «lytte», men sjelden om å gi innflytelse. Først når engasjementet er massivt, som med reklamesaken i 2005, bøyer politikerne av.

Vi ønsker å innføre hyppige dialogmøter, ikke for å gi inntrykk av å lytte, men for å gi informasjon og rom for diskusjon, som første skritt på veien til å gi makt fra bystyret til befolkningen. Mer politikk må bli tatt ned på bydelsnivå, der folk er, og vi mener borgerpaneler er et friskt initiativ som er verdt å prøve ut i Bergen.
Grunnlaget for vellykket engasjement er kunnskap, og å informere den berørte befolkningen om pågående og fremtidige prosjekter er en nødvendig forutsetning for demokratiet. Informasjonen må være fullstendig, tydelig og forståelig for alle, og den må bli spredt gjennom ulike medier; nyhetsbrev, brosjyrer, nettsider, avisartikler, utstillinger, offentlige møter, osv. Å informere er å gi makt, altså å gi muligheten til å handle.
Når informasjonen er fordøyd, kan vi gå over til borgerpaneler.
Med informasjon og folkelige innspill bak oss, kan neste steg være lokale folkeavstemninger i saker som skaper et spesielt engasjement, eller deltakende budsjettering. Det krever at bystyret aksepterer å gi fra seg makt.
Miljøpartiet De Grønne i Bergen mener borgerpaneler er et godt supplement til bydelstyrer og innbyggerinitiativ, og vi vil legge til rette for et prøveprosjekt i Årstad bydel, der særlig Løvstakksiden har en rekke utfordringer foran seg. Det er stor bevissthet rundt luftforurensningen i området rundt Danmarksplass, men innbyggerne har svært begrensede muligheter til å påvirke trafikken som forurenser deres livsmiljø.
Mange i området er skeptisk til prosjektet Ny Energi Damsgård, som legger opp til økt trafikk i et område som allerede kveles av trafikk. Vi mener politikere må ta befolkningens bekymringer på alvor, og begynne med en reell lokaldemokratisk og inkluderende prosess rundt Ny Energi Damsgård, nettopp ved å bruke metodene vi har beskrevet med informasjon og innflytelse. Det er på tide å bringe folket inn i folkestyret!