Håpløs bosspolitikk

Miljøpartiet De Grønne i Bergen har hele tiden advart mot den miljøfiendtlige utbyggingen av forbrenningsanlegget i Rådalen, en utbygging som var basert på at mengden restavfall skulle øke der vi burde satset på økt kildesortering.

– Utbyggingen er trolig 785 millioner kroner ut av vinduet, men for miljøet er det jo positivt om den nye linjen aldri blir tatt i bruk så lenge det skyldes redusert mengde restavfall heller enn billig eksport. I dag er det dessverre billig eksport som er årsaken. Det viser hvor absurd dagens økonomiske system er: Det er billigere å sende 3300 trailere til Sverige enn å behandle avfallet lokalt. Vi trenger en økonomi som er underordnet økologien. Dagens system belønner forurensning og unødvendig langtransport, mener lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

– BIR har prøvd å bruke fjernvarme som alibi for å satse på brenning av bosset. Det alibiet er tynnslitt. BIR brenner matavfall der de burde hatt et biogassanlegg som kunne gjort matavfall og slam til biogass som kunne drevet busser og forsynt byen med fjernvarme. Treavfall kan også gi fjernvarme, slik som BIRs planlagte biobrenselprosjekt i Åsane.