Grenseløs arealplanlegging i Åsane

26. juli 2015

DEBATTINNLEGG: Bergensavisen har i sin repotasjeserie om utviklingen i Åsane de siste 50 årene, satt søkelys på hvorfor det gikk anderledes enn politikerene hadde planlagt. Det har vært handlekraftig varehus-, parkeringsplass- og veibygging, men de fleste andre tiltak lar vente på seg.

Det finnes riktignok også en veiplan blant tiltakene som ligger etter skjema, Nyborgtunnelen. En viktig grunn til forsinkelsen er at den nye broen som erstatter rundkjøringen på Nyborg kom i veien for det vedtatte alternativet for ny vei til Klauvaneset. Det ene nye veisystemet fikk dimensjoner som ødela for det andre.

 

Dette bør få fornuftige polititkere til å forstå at vi må dempe veiutbyggingen, noe som også vil si å dempe tilrettelegging for – og nødvendighet av – handling med bil. Kjøpesentrene er sosiale møteplasser, og vi trenger sosiale møteplasser, men De Grønne vil heller støtte gode kultur- og aktivitetstilbud som stimulerer felleskapet på andre måter.

Dagens kommunedelplan (KDP) for Åsane sentrale deler er imidlertid et for svakt verktøy til å styre utviklingen i den retning. Den har en liste over ting som bør unngås, som for eksempel store parkeringsplasser, men den mangler faktiske grenser for trafikkmengder. Parkeringsplasser skal legges under jorden, men alt i alt skal parkeringsarealet, og som konsekvens trafikken, øke.

På overflaten blir det bedre, slik at folkelivet lettere kan blomstre. Men planen legger likefullt til rette for flere biler, i strid med målene om at trafikkveksten skal skje med gange, sykkel eller kollektive transportmidler. Målet om et «miljøvennlig» bydelsentrum med økt parkeringskapasitet, er også i konflikt med en annen overordnet målsetting, om et mer «levende» bydelsentrum, fordi all bilkjøringen bidrar negativt til folkehelsen. KDP biter seg selv i halen her.

Når politikerflertallet vedtar planer uten nødvendige grenser, oppstår det smutthull som vi ser har gitt et helt annet resultat enn det mange ønsket. Planene har mange honnørord, men mangler målbare verdier for trafikkmengder, støy og kjemisk luftforurensning.

Vi trenger en bedre plan for Åsane sentrale deler, og som del av dem inkludere kjøpesentrene vi har i dag. Vi kan gjerne drømme oss tilbake til tiden før Horisont, men må også forstå at kjøpesentrene er kommet for å bli, potensielt som et gode for folk. Vi må derfor se det som en viktig målsettning å redusere handletrafikken med bil, selv om handlearenaene forblir.

I Norge er det tradisjon for å bruke bil i sammenheng med handling, særlig ved anskaffelse av litt tyngre og plasskrevende varer. Med de rette strukturene trenger det imidlertid ikke forbli slik i Åsane. Det bør koste å parkere ved kjøpesentrene, og parkeringsavgiften kan øremerkes til utkjøring av varer. Utkjøring av varer fjerner en vanlig grunn for å bruke bilen, og kan på sikt i en bydel der handlearenaene ligger så tett, gi grunnlag for en ny næring og nye arbeidsplasser i området. Foruten en triveligere og mindre hektisk handleopplevelse for mange.

Dette tiltaket kombinert med en ny høyfrekvent ringbussrute (Åsane terminal – Åsane torg – Horisont – Ikea – Plantasjen – Liavegen – Litleåsvegen – Åsane Terminal), mener vi vil være et effektivt grep for å gjøre bydelen grønnere og triveligere, og også legge et bedre grunnlag for det levende bydelsamfunnet.

Hvis disse tiltakene var på plass da Horisont ble bygget, kunne vi trolig unngått den nye firefelts lokalveien mellom Nyborg og Myrdalsveien. Særlig Litleåsvegen der politistasjonen ligger, trenger et bedre kollektivtilbud enn den har i dag.

Da kunne vi heller sett starten på det virkelig levende bydelsentrum i Åsane, med E39 under lokk, Dalaelven i fri utfoldelse mellom sentrene, bybane- og kollektivterminal sammen med et skikkelig kulturtilbud av kafeer, restauranter og kulturhus på c-feltet. Dette, i samspill med åpne arenaer for utendørsaktiviteter som Bondens Marked på lokket, er det Åsane De Grønne ønsker seg. Et Åsane sentrum der gående og syklende fra begge sider av bydelen vår kan møtes, ikke lenger skilt i to av motorvei og parkeringsplasser.

 

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Sundt Breien, sjettekandidat for De Grønne i Bergen og leder for Åsane MDG sammen med Vidar Sætre. Innlegget, minus siste avsnitt som Breien har lagt til i etterkant, var på trykk i Bergensavisen 14. juli.