Giftlokk til Gaupås og Blindheim?

Gaupås. Foto: Svein Harkestad, CC  Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Uported (CC BY-SA 3.0)
Gaupås. Foto: Svein Harkestad, CC
Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Uported (CC BY-SA 3.0)

En ny firefelts motorvei mellom Arna og Vågsbotn skal avlaste E39 gjennom sentrum (via Nygårdstangen), men kan bidra til at giftlokket blir flyttet til Blindheim og Gaupås. Det er unødvendig med så mye gjennomgangstrafikk i Bergen sentrum, og problemene med luften på Danmarks plass, viser behovet for handling. Tanken om å avlaste sentrum er ikke så dum, men når det samtidig skal bli lagt til rette for økt biltrafikk, forsvinner mye av den miljømessige gevinsten. Da blir problemet ikke løst, bare flyttet.

I sin utredning av planene om motorvei mellom Arna og Vågsbotn konkluderer Statens Vegvesen med at det blir «Betre for dei fleste – verre for nokre». Veibyggingen vil føre til at det totale antallet mennesker utsatt for dårlig luftkvalitet blir mindre, men det hjelper ikke beboerne som får det verre. I vinter gjennomføres det målinger av nitrogendioksider på Blindheim og Gaupås, men som det står i Vegvesenets utredning: «Disse økningene i trafikkmengde og fart vil også øke svevestøvkonsentrasjonene på strekningen».

Blindheim og Gaupås er blant de kaldeste stedene i Bergen, og det er grunn til å frykte at det trange dalføret kombinert med kulde og stor trafikk vil gi giftlokk. Blindheim er et verneområde i Bergen, med status som Regional verneverdi, mens den kommunale rapporten «Viltet i Bergen» omtaler området Kalsås-, Kålhus- og Beitelsvannet som et «viktig viltområde». Norsk Ornitologisk Forening er også bekymret for hekkeområder for rødlistede arter.

Haugland, Gaupås og Kvamme Velforening har levert en fyldig høringsuttalelse, der de peker på hyppig forekomst av inversjon og at Vegvesenet undervurderer hvor stor trafikkøkningen vil bli med nye E16 som del av Ringvei Øst.

Fylkesmannen har også protestert mot planene og heller foreslått tofeltsvei med midtdeler. «Det uttalte målet er at videre vekst i bytrafikken skal dekkes med mer miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport og gang- og sykkeltransport», skriver Fylkesmannen til Statens vegvesen. Her er vi fremme ved et vesentlig poeng: Vi er nødt til å redusere trafikken, ikke bare å flytte rundt på problemet.

Det er nødvendig med storsatsing nettopp på kollektivtransport og sykkel, mens det ikke blir lagt ytterligere til rette for bilisme. E16 med to felt med midtdeler er nok, og bystyret må lytte til lokalbefolkningens bekymring og gå for en trasé som er minst mulig i konflikt med viktige naturverdier.

Sondre Båtstrand, bystyremedlem Miljøpartiet De Grønne
Eileen Ystheim, Arna MDG
Fredrik Sundt Breien, Åsane MDG