Akuttiltak for luften

Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)
Grønne aksjonister for ren luft (Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0)

I kveldens bystyremøte legger De Grønne frem en krisepakke med akuttiltak for bedre luftkvalitet, og håper på støtte fra de andre partiene.  – Luftmålerne har allerede lyst rødt, og nå trenger vi krisetiltak. Jeg håper bystyret forstår alvoret, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand.
Representanten Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne) vil til bystyrets møte 28. november fremme følgende interpellasjon:
De to siste vintrene har Bergen vært plaget av ekstrem luftforurensning, med utslipp særlig fra biltrafikken, men også fra fyring og havnen. Første halvdel av året har trafikken gjennom bomringen økt med 1,2 millioner biler (BT 7. september), og Bergen risikerer dermed å gå glipp av nødvendige statlige midler fra belønningsordningen, i tillegg til at bergenserne kan måtte gå gjennom en ny vinter med helseproblemer på grunn av luften. Allerede i 2000 slo Statens forurensningstilsyn fast at opptil 140 bergensere dør hvert år av luftforurensning, og mellom 1999 og 2009 økte antallet biler i Bergen fra drøyt 80 000 til over 110 000.
Vi trenger langsiktige tiltak for å redusere biltrafikken og gi begrenserne frisk luft, men slik situasjonen er per i dag, haster det med akuttiltak for å bøte på problemet den kommende vinteren.
Mitt spørsmål: Vil byrådet legge frem en pakke med nødvendige akuttiltak for å redusere luftforurensningen den kommende vinteren?
Forslag:
1. Bystyret ber Byrådet legge frem en pakke med akuttiltak for luften, med ønske om umiddelbar realisering av:
– innføring av køprising og ekspressbusser
– vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering
– nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv
– vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum
– reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen til gratis parkering for el-biler
– kollektivfelt på alle innfartsårer, inkludert sammenhengende kollektivfelt fra Åsane til Kokstad
– omdirigering av supplybåter til andre nærliggende havner
– gjeninnføring av vrakpant på både gamle vedovner og alle oljeovner
– bedre brøyting av gang- og sykkelveier
– økning av bompengesatser til 100 kr per passering om luftmålerne lyser oransje eller rødt, sammen med gratis ekspressbusser
2. Bystyret ber Byrådet legge press på fylkeskommunen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen, med langt flere buss- og baneavganger, og en vinterpris med enhetstakst på 20 kr.