Fotocredit:

Et levende lokaldemokrati – god grønn politikk

27. september 2017

På bystyremøtet 27.9. 2017 tar vi det første steget i arbeidet med lokaldemokratireformen. Vi starter med å diskutere rapporten fra nærdemokratiutvalget. Vi ber om noen avklaringer og foreslår en retning for det videre arbeidet.

MDG kommer allerede nå med en rekke forslag for å øke innbyggernes mulighet til å delta i prosesser som berører dem. Vi vil blant annet ha deltakende investeringsbudsjett og bydelsvise borgerpaneler.

Trenger vi mer demokrati?

Selv om Norge er nr 1 på Demokrati-indeksen, er ønsket om en nærdemokrati reform en usedvanlig spennende prosess, som til og med ble omtalt som et eksempel i en europeisk studie for fremragende initiativ i Europa for å fornye deltakende demokrati. Som rapporten til utvalget i Bergen påpeker: “Demokratiet vårt er et levende fenomen som må hegnes om og stadig fornyes”.

 

 

Våre innspill til innstillingen til nærdemokratireform:

Vi støtter innstillingens punkter 1 og 3, men fremmer et alternativt forslag til punkt 2:

a. Det skal opprettes direkte folkevalgte bydelsstyrer.

b. Barrieren for å stille til valg i bydelene skal være lav og det skal være mulig å stille som uavhengige kandidater eller på vegne av andre organisasjoner enn politiske partier.

c. Bydelsstyrene skal forvalte betydelige midler og fullmakter, og det skal sees til Oslos modell for bydelsdemokrati i de videre vurderinger.

d. Det skal legges frem en vurdering av deltakende budsjettering i bydelene.

e. Det skal lages retningslinjer for rådgivende folkeavstemninger både i kommunen som helhet og i den enkelte bydel.

f. Forslagsstillere bak innbyggerforslag skal gis talerett i bystyret når forslaget blir behandlet.

g. Det skal legges til rette for at det avholdes bystyremøter i alle bydeler i løpet av neste bystyreperiode.

Vi fremmer også åtte merknader til byrådets forslag:

1. Kommunen skal gjøre informasjon om saker, forslag og stemmegiving i bystyret enkelt tilgjengelig i form av strukturerte data.»

2. «Bystyret ber byrådet styrke klarspråk-arbeidet for å gjøre det enklere for folk å engasjere seg i politikken.»

3. «Bystyret avviser forslaget om at ordfører gis en egen forslagsrett på medlemmer til bydelsstyrene.»

4. «Bystyret ber byrådet arbeide for at lokal stemmerettsalder settes til 16 år.»

5. «Bystyret ber byrådet sørge for en inkluderende prosess med åpne folkemøter og rikelig med muligheter for bergenserne til å bidra i utviklingen av lokaldemokratiet»

6. «Bystyret ber om at bydelsvise borgerpaneler også blir vurdert.»

7. «Byborgerpaneler bør bestå av en lik andel kvinner og menn over 16 år.»

8. «Bystyret ber byrådet legge til rette for større folkelig involvering i arbeidet med kommunens budsjett.»