Fotocredit:

Nytt fra bystyret 19.09.18

Bergen bystyre hadde møte 19.09.18 i Bergens gamle rådhus. Der møtte våre representanter Sondre Båtstrand og Øystein Bønes. Her har du et lite utvalg saker og hva vi har gjort!

19. september 2018

Liavannet – spørsmål til byråden

Vi stilte spørsmål til byråden om det er fare for at Liavannet, som rekreasjonsområde med rødlistede arter, blir ytterligere fulgt opp med steinmasser fra kommende tunnelprosjekter til vei, jernbane og bybane. Byråd Anna Elisa Tryti svarte at Liavannet ikke er et alternativ til utfylling og at byråden har særlig oppmerksomhet på Liavannet. Vegvesenet sitt syn er også at man ikke ønsker å fylle vannet.

Liavannet - bildet er hentet fra sakspapirer til Bergen bystyre

Mobilfri skole

Henning Warloe fra Høyre har fremmet et forslag om mobilfri skole i Bergen. Vi støttet forslaget om at byrådet skal legge frem en sak for bystyret om mulige retningslinjer for mobilfri skolehverdag. Men vi har ikke tatt endelig stilling til om vi mener dette er noe hver enkelt skole skal få bestemme selv, eller om vi ønsker et forbud. Det vi ønsker er å ta stilling til et konkret forslag til felles retningslinjer. Vedtaket ble at byrådet skal sikre at alle skoler som ikke har retningslinjer for mobilbruk i dag, går i dialog med elever og foreldre for å klargjøre retningslinjer for mobilbruk på egen skole.

Deltakende budsjettering

Vi ønsker at befolkningen i byen i større grad skal være delaktig i budsjettprosessen. La folket bestemme hva deler av pengene skal brukes til! Derfor foreslo vi at man sette igang et forsøk med deltakende budsjettering. Det fungerer slik at man setter av en pott i budsjettet som lokalbefolkningen i et område skal få delegere for eksempel via folkemøter eller avstemning. Flertallet i bystyret stemte ikke for vårt forslag. 

Havne- og farvannslov

Ny havne- og farvannslov er ute på høring, og Bergen Kommune skal svare på denne. For oss var det viktig å få med at Bergen i større grad skal kunne kontrollere hvor mange cruiseskip som kan legge til kai. Slik at vi kan begrense luftforurensning og trykket av turister i byen.

24. July 2014. Tall Ships' Races Bergen. PHOTO: EIVIND SENNESET

Lokal, kortreist, økologisk og vegetarisk mat!

Oddny Miljeteig fra SV la frem et forslag om at kommunale mottakelser og tilstelninger skal ha kortreist og lokal mat. I denne saken så støttet vi at man også skal ta økologiske hensyn, og at vegetarmat må inn i ein ny kommunal mat- og serveringsprofil. Noe som var foreslått å ta ut av vedtaket. Vi fikk flertall for å beholde vegetarmat og økologiske hensyn!

Kunst i det offentlige rom

Under revideringen av reglementet for kunst i det offentlige rom gikk bystyret inn for at det skal settes av 1% av kostnaden av nybygg til kunstnerisk utsmykking. Bystyret ville at dette skulle begrenses til et øvre tak på 3 millioner kroner. MDG tok til ordet for å fjerne begrensningen på 3 millioner, og foreslo at den kunstneriske utsmykkingen skal følge prisen på bygget hele veien. Dette kunst-vennlige forslaget fikk vi dessverre ikke gjennomslag for!

Bergen Kulturskole

Da bystyret behandlet Handlingsplan for Bergen Kulturskole gjorde de et vedtak om at kulturskolen skal utvikle fagplaner og sette læringsmål i de ulike disiplinene de har. Vi ønsker at elevene skal produsere en forestilling, konsert, utstilling, visning eller lignende, men at de ikke trenger å bli målt og vurdert. MDG fikk ikke støtte for sitt forslag om at elevene ikke skal måles. 

Unødvendige parkeringsplasser på Midthaugen

Ved oppføring av nytt kontorbygg på Midthaugen foreslo MDG at antall parkeringsplasser skulle reduseres, siden dette er i et område med god kollektivdekning for de ansatte. Vi mener det er viktig at fremtidens arbeidsplasser er minst mulig bilbaserte, og at man må ta høyde for det i planleggingen. Flertallet gikk mot oss og ønsket flere parkeringsplasser. 

Mindre bilbasert byutvikling

I Øvre Tellevik ønsker en utbygger å føre opp 32 nye boenheter. Dette er et område helt i ytterkanten av kommunen, med utsikt mot Knarvik og Nordhordlandsbroen. Etter vår vurdering vil dette bli et bilbasert prosjekt langs E39 som allerede er meget trafikkert mellom Knarvik og Åsane. Vi ønsker at prosjekt av denne størrelsen blir plassert nærmere sentrum, og på plasser som vil være mindre bilbasert. Derfor ønsker vi å stoppe dette prosjektet. Flertallet i bystyret gikk mot oss i denne saken. 

Øvre Tellevik - Bildet er hentet fra forslagstillers planbeskrivelse

Innbyggerforslag om ny plass utenfor togstasjonen

Det er en glede å motta et innbyggerforslag som favoriserer myke trafikanter fremfor biler utenfor togstasjonen. Nå har vi nettopp rustet opp Bergen Lufthavn for reisende der, mens klimavennlige togreisende sitt første møte med byen er at man står i fare for å bli påkjørt.

Selv om vi støttet dette forslaget helhjertet så er det viktig at en forbedring av området ses i sammenheng med resten av trafikkbildet i byen. Vi ønsker et sentrum for folk, ikke biler, så dette forslaget skal vi ta med oss når vi behandler plan for Strømgaten og tilgrensende arealer.

Innbyggerforslaget om å ruste opp området mellom togstasjonen og gamle Kunsthøyskolen

Flyktninger

Bergen Kommune var forberedt på å hjelpe flere flyktninger enn det som er kommet så langt. Derfor støttet MDG forslaget om å bosette ytterligere 40 flyktninger, og dermed øke totalantallet til 240 for i år. Vi støttet også at Bergen Kommune melder ifra om at det fortsatt er kapasitet i kommunen for å motta flere, men dette forslaget fikk ikke nok stemmer i bystyret. 9 av de nye plassene blir satt av til enslige mindreårige.