Byråd må svare om veisalting

Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no
Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no

Flere vann i Bergen er sterkt forurenset av veisalting, og et halvt år etter at bystyret gikk inn for redusert salting, må miljøbyråden svare bystyret om fremgangen i arbeidet når Miljøpartiet De Grønnes Sondre Båtstrand tar opp saken på mandag.

En fersk undersøkelse fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at mange vann, deriblant Apeltunvatnet, Skeievatnet og Lille Nesttunvatn, er sterkt forurenset som følge av veisalting. For et halvt år siden vedtok bystyret å pålegge Samferdselsetaten å samarbeide tett med aktuelle fagmiljø med det formål å redusere bruken av veisalt. I mandagens bystyremøte må miljøbyråd Filip Rygg svare på hvordan det går med tiltakene mot veisalting, for De Grønnes bystyremedlem Sondre Båtstrand har meldt inn følgende spørsmål:

Salting skader naturen og skaper falsk trygghet på veiene. Veisaltingen skader grunnvann, vegetasjon, matjord, biler, sykler og poter, samt at salt kan bidra til sprekker i vegen. Økende bruk av veisalt har ført til store skader på innsjøer. På oppdrag fra Statens vegvesen har Norsk institutt for vannforskning undersøkt innsjøer for skader av veisalt, og i 2005 var det problemer i 18 av 59 innsjøer, mens det i 2010 var miljøskader i 28 av 63 undersøkte innsjøer.
Saltet bryter også ned asfalten, og dermed blir flere partikler virvlet opp. Det er grunn til å frykte at økt salting de siste årene har gjort vondt verre med tanke på Bergensluften. Når det finnes alternativer som sand, flis og grus, så vel som bedre brøyting, mener vi det er på tide å stoppe saltingen. Det er også verdt å merke seg at saltingen kan gi en falsk trygghet der reduserte kjørehastighet kunne vært et bedre alternativ.
Etter at Miljøpartiet De Grønne samlet underskrifter blant engasjerte bergensere, tok bystyret 20. juni 2011 stilling til et innbyggerinitiativ mot veisalting, og fattet følgende vedtak:
1. Bystyret pålegg Samferdselsetaten å samarbeide tett med aktuelle fagmiljø med det føremål å redusere bruken av vegsalt.
2. Inntil det ligg føre eit fullgodt og realistisk alternativ som erstattar vegsalt, erkjenner bystyret at ein må nytte vegsalt for å oppnå tilfredsstillande framkomst og trafikktryggleik.
3. Bergen kommune tar kontakt med vegdirektoratet i den hensikt å be om en utredning om alternativ strøing/sikring av vinterveger.

Spørsmål:
1: Er veisaltingen redusert i tråd med intensjonen i vedtaket i sak 117-11, og hvor mye salt har blitt brukt på de kommunale veiene denne vinteren?
2: Hva har byrådet foretatt seg for å sørge for at Samferdselsetaten arbeider for å redusere veisaltingen, og hvilke konkrete tiltak er igangsatt?
3: Hvordan er progresjonen i arbeidet med en utredning om alternativer til veisalting?