Bompenger og bompenger – nytt fra bystyret i mai!

3. juni 2019

Luftkvaliteten i Bergen er blitt bedre, hvem kan vi takke for det?

Redusere bompengetakstene ved å fjerne timesregelen?

Byrådet har gått inn for å gjøre endringer i plasseringene av bomstasjoner i Åsane. Samtidig har det over lenger tid vært ytret ønske om å erstatte bomstasjonene med satellittbasert veiprising. Da med begrunnelser som at en vil kunne sørge for at folk betaler utifra forurensning fra kjøretøyet og reiselengden. Samtidig er det at paradoks at dagens rabattordninger fører til det motsatte. Så De Grønne spurte byråden om byrådet vil vurdere å fjerne eller redusere timesregelen som inndekning for å redusere bompengetakstene.

Byråden sa hun ikke ville forhandle denne delen av miljøløftet alene, men at hun er åpen for en diskusjon om finansieringssystemet som en helhet, og at dette er noe vi må jobbe for på tvers av partiene. Samtidig må vi holde på at bompengesystemet også er et trafikkregulerende tiltak, og er grunnen til at Bergen gjør det best på klimakutt av alle storbyene.

Det er altså planlagt en evaluering av bomringen.

Moderasjonsordning for bompenger
I et fellesforslag med byrådspartiene, SV og SP så foreslo vi at byrådet skal innhente informasjon og legge fram en vurdering av de sosiale dimensjonene av bompengene, samt at de skal se på muligheten for å etablere en sosial moderasjonsordning. Basert på det man finne her så kan det bety at det kan bli billigere for vanskeligstilte å passere bommene i Bergen.

Et annet viktig punkt i forslaget er at det må bli lettere og billigere å reise kollektiv! Bystyret er fast i sitt standpunkt på at staten må ta mer av kostnaden for bybanen, og banene må bygges til Fyllingsdalen og Åsane. Dette er det viktigste for å nå våre klimamål og redusere svevestøv og utslipp av mikroplast fra bildekk.

Bekymring for økning i antall fattige barn.
Vi fikk ikke med oss flertallet i bystyret på en merknad om økningen av fattige barn i Bergen. «Bystyret er bekymret for at antallet barn som lever i fattigdom har økt og ber byrådet innarbeide tilstrekkelige tiltak i kommende økonomiplan for å snu utviklingen

30-timersuker for helsearbeidere?
SV foreslår at byrådet går inn for en prøveordning med 6-timers arbeidsdag innen helse og omsorgstjenestene. Dette er veldig tett på De Grønne sin politikk, men vi foreslår at man heller tester ut 30-timers arbeidsuke. Summen timer per uke er lik i begge forslagene, men vårt forslag er lettere å tilpasse.

“Bystyret ber byrådet om å utarbeide et forsøk med 30-timers arbeidsuke og alternative arbeidstidsordninger i kommunen.

Vi fikk ikke gjennomslag for denne ordningen.

Bydelsstyrer
De Grønne fremmer to merknader til saken om bydelsstyrene. For det første er at vi ønsker oss tilbake til formannskapsmodellen slik som alle andre kommunen enn Oslo og Bergen har.

Deretter synes vi det er uheldig at denne saken om bydelsstyrer har blitt utsatt så lenge at det ikke lenger er mulig å ha direkte folkevalgte personer til bydelsstyrene. I stedet så blir det personer valg av bystyret.