Fotocredit:

50 grønne forslag til klimaplanen

Ambisjonene er flotte, men De Grønne mener byrådets klimaplan mangler konkretisering av tiltak, tidsplan for gjennomføring og ikke minst finansiering. For å hjelpe til lanserer vi 50 forslag til forbedringer av klimaplanen – fra de store og overordnete til små hverdagstiltak.

31. august 2016

– Hovedproblemet med klimaplanen er at den er for diffus og at for mange mål er skjøvet ut i neste valgperiode. MDG vil ha årlige runder i bystyret med statusoppdateringer og tydelig finansiering. Et problem med planene bystyret vedtar er ofte at de mangler finansiering. Klimapolitikken er for viktig til at det skal skje her. Nå må partiene vise at de mener alvor med fraser om at klimaendringene er vår tids største utfordring, sier gruppeleder Sondre Båtstrand.

En arbeidsgruppe i MDG har jobbet frem hele 50 forslag til forbedringer av klimahandlingsplanen, og vi fremmer forslag om at bystyret vedtar Grønn strategi – klima- og energihandlingsplan for Bergen med følgende endringer og tillegg:

1: Grønn strategi skal være overordnet andre planer i kommunen.
2: Byrådet skal hvert år legge frem for bystyret en handlingsplan og statusrapport for gjennomføringen av Grønn strategi
3: Byrådet skal nedsette et ekspertråd som årlig skal uttale seg og komme med innspill til gjennomføringen
4: Byrådet skal innen sommeren 2017 legge frem for bystyret en separat klima- o g miljøplan for kommunens egen virksomhet.
5: Budsjettposten for klima og miljø skal i det kommende budsjettet justeres opp til 20 mill kr for å sikre gjennomføring av klimaplanen
6: Det skal årlig settes av minst 5 mill kr til kommunens klima- og miljøfond
7: Byrådet skal innen november 2016 oppdatere bystyret på arbeidet med statistikk for klimafotavtrykk for Bergen kommune i tråd med bystyrets vedtak i sak 265-14

8: Til kapittel 4 om grønt næringsliv vedtar bystyret:
a. Byrådet skal sette av 1 mill kr til støtteordninger for grønt næringsliv
b. Byrådet skal sette av 1 mill kr til støtteordninger for urbant landbruk og en koordinator for arbeidet
c. Byrådet skal legge frem en grønn næringsplan innen sommeren 2017
d. Kommunen skal stille krav til mer klima- og miljøvennlig fokus hos tilskuddsmottakere
e. Bergen kommunale pensjonskasse skal trekke seg ut av alle investeringer i fossil energi
f. Bergen kommune skal ikke godta tap av matjord eller utbygging på eksisterende myrer
g. Kommunen skal innføre en ukentlig kjøttfri dag i egen virksomhet og øke andelen økologiske innkjøp til minst 25 % i 2017
h. Kommunen skal prioritere reiser med tog og videokonferanser fremfor flyreiser
i. Kommunen skal lansere en informasjonskampanje om økologisk og vegetarisk mat
j. Kommunen skal legge til rette for flere skolehager og tilby kurs for lærere som skal ha ansvar for drift av skolehager

9: Til kapittel 5 om transport og mobilitet vedtar bystyret:
a. Bergen kommune skal gå imot alle kapasitetsøkende veiutbygginger som Hordfast og fergefri E39
b. Areal som er båndlagt til ny rullebane på Flesland skal frigis til andre formål
c. Boligsoneparkering skal kun gis til én bil per husstand
d. Byrådet skal legge frem en plan som konkretiserer fullføringen av sykkelveinettet innen 2019. Sammenhengende sykkelveier gjennom sentrum og ut i nærmeste bydeler skal i første omgang gjennomføres ved oppmerking og omregulering i 2017
e. Hvert år skal det etableres kollektivfelt på 1-3 flaskehalser for busser på innfartsårene
f. Kommunen skal samarbeide med Graveklubben om å legge kabler til elbil-lading
g. Det skal årlig bygges minst 25 nye ladestasjoner i boligsoneparkeringene
h. Det skal etableres lavutslippssone i bykjernen i 2017 og denne skal utvides i 2018 og 2019 slik at hele området innenfor bomringen blir lavutslippssone
i. Antallet parkeringsplasser i sentrum skal reduseres med minst 5 % årlig. 10 % av gjenværende parkeringsplassene skal reserveres for elbiler
j. I nye reguleringsplaner skal minst 10 % av parkeringsplassene være reservert for elbiler og 10 % for bildeleordninger
k. Kommunen skal bidra til å etablere ladestasjoner på taxiholdeplasser
l. Byrådet skal sette av 1 mill kr til en kampanje for samkjøring
m. Byrådet skal legge frem sak for bystyret om reduserte fartsgrenser
n. Byrådet skal sikre finansiering av trafikksikkerhetsplanen på høyt bevilgningsnivå
o. Bergen kommune skal opprettholde alle nærskoler

10: Til kapittel 6 om energi i bygg vedtar bystyret:
a. Byrådet skal etablere en støtteordning for solenergi etter modell av Oslo
b. Kommunen skal stille krav om solenergi ved nybygg
c. Byrådet skal i kommende budsjett sette av minst 4 mill kr til utskifting av gamle vedovner og oljefyrer
d. Fjernvarme uten fossil energi skal gjennomføres innen 2020
e. Nybygg og større reguleringsplaner skal BREEAM-sertifiseres minst i kategorien Very good

11: Til kapittel 7 om forbruksmønster, avfall og ressurser vedtar bystyret:
a. Bergen kommune skal innføre sortering av matavfall til produksjon av biogass eller sentral kompostering
b. Det skal etableres byttetorg i sentrum og en utlånssentral for sportsutstyr
c. Byrådet skal rette en henvendelse til regjering om redusert merverdiavgift på brukthandel. Byrådet skal sette av 500 000 kr årlig i støtte til reparasjon og brukthandel i påvente av redusert merverdiavgift
d. Byrådet skal være en pådriver for en matsentral som fordeler mat som ellers ville blitt kastet
e. Byrådet skal arbeide for å redusere reklamemengden i byrommet
f. Byrådet skal sikre gjenbruk av brukte elbilbatterier
g. Byrådet skal fremskynde arbeidet med å hindre utslipp av klimagasser og at miljøgifter i gamle avfallsdeponier blir spredd og påvirker omgivelsene

12: Til kapittel 8 om tilpasning til klimaendringer vedtar bystyret:
a. Byrådet skal prioritere åpning av lukkede bekker og elver
b. Ved nybygg skal kommunen stille krav om grønne tak der det er hensiktsmessig
c. Kommunen skal innen 2020 sikre tilstrekkelig dimensjonering av ledningsnettet for overvann
d. Steder utsatt for flomskader eller andre større problemer grunnet ekstremvær skal ha nødvendige tiltak gjennomført senest tre måneder etter hendelsen
e. Randsoner til byens blågrønne soner, vann og vassdrag i Bergen skal automatisk registreres som friluftsområder i kartleggingen av friluftsområder
f. For å styrke arbeidet med beskyttelse og foredling av byens blågrønne soner bevilger Bergen kommune 100.000,- i startkapital i forbindelse med etableringen av Bergen Elveforum. Midlene skal brukes til utvikling av vannmiljøprosjekter i Bergen kommune, informasjonsarbeid og drift av forumet