Bergensmål 8: Et bærekraftig grønt næringsliv og arbeidsliv

Næringslivet er en viktig motor for utvikling. Vi vil føre en grønn næringspolitikk for å skape et bergensk næringsliv som er sosialt rettferdig og opererer innenfor naturens tålegrenser.

Støtte “grønndere”
Vi heier på grønne gründere som kan bidra til et mer bærekraftig næringsliv. De gode ideene blomstrer gjerne i møtet mellom kreative mennesker, og vi vil derfor øke støtten til fellesskap som bGreen, den grønne klyngen i Bergen.

Vi vil også satse sterkere på gründerkurs og inkludere samvirke og sosialt entreprenørskap i undervisningen. Bergen må bli enda mer attraktiv for å tiltrekke seg nye grønne virksomheter i tillegg til de som allerede finnes, som for eksempel Bergen Carbon Solutions og Greenstat.

Reparatørene kommer
Vi må bort fra kjøp og kast og gå over til å reparere og vedlikeholde. Behovet for fagarbeidere med spesialkompetanse innenfor ulike håndverk vil øke, og det vil bli et stort potensiale for arbeidsplasser. Vi vil fremme nyetablering av bedrifter for gjenbruk og vedlikehold ved å opprette en egen inkubator for slike bedrifter. Vi vil arbeide for å løfte respekten for og rekrutteringen til yrkesfag.

Grønt arbeidsliv gir tid til hverandre
Et grønt samfunn skal gi en hverdag i balanse. Bergen kommune skal tilby trygge og forutsigbare vilkår for sine ansatte, blant annet gjennom å fjerne ufrivillig deltid. I et grønt samfunn har vi mer tid til hverandre og økt frihet til å leve meningsfulle og mangfoldige liv. I dag stenges mange mennesker ute fra arbeidslivet, mens andre jobber så mye at de opplever stress og tidsklemme. Vi vil gjøre forsøk med 30-timers arbeidsuke og alternative arbeidstidsordninger i kommunen for å være fleksible når det gjelder ulike behov i ulike faser av livet.

Attraktiv kommune
Det er viktig at selskaper med sterke teknologi- og tjenesteprodukter med en grønn profil etablerer sine hovedkontorer i Bergen. Bergen kommune skall jobbe strategisk og målrettet både når det gjelder markedsføring og tilrettelegging.

Lokal handel
Kortreist mat og tjenester styrker det lokale næringslivet og er bra for miljøet. Vi vil arbeide for at Torget i større grad blir en arena for lokalt håndverk og lokal mat. Bondens marked er en viktig arena, og vi vil arbeide for å bedre leievilkårene for deltakerne på Bondens marked.

Vi vil styrke bønder som driver med «Inn på tunet»-tjenester ved siden av matproduksjon, ved å kjøpe tjenester som de tilbyr innen omsorg, rehabilitering og undervisning.

Tillit til de ansatte
Tillit må ligge til grunn for all ledelse i kommunen. Vi vil innføre fleksitid og mulighet for å arbeide hjemmefra der det passer for arbeidssituasjonen. For oss handler økt tillit til ledere og ansatte om overføring av faglig myndighet og ansvar, tilstrekkelig bemanning, åpenhet, dialog, kompetansehevingstiltak og forankring.