Bergensmål 5: Frihet og likhet i regnbuebyen Bergen

Et grønt samfunn er et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges til rette for at alle kan delta i samfunnet og i arbeidslivet.

God integrering
Felles språk er et viktig fundament for integrering og deltakelse i arbeidslivet. Vi vil sikre god språkopplæring for nyankomne flyktninger og utrede reetablering av Nygård skoles tilbud til nyankomne flyktninger og innvandrere og gjenopprette tilbudet for barn.

For å bygge sosiale nettverk, vil vi styrke venneprosjekter og lage “hurtigspor” inn i lag og foreninger.

Likestilt arbeidsliv
For å unngå diskriminering og redusere utestengning av ulike grupper fra arbeidslivet, vil vi innføre anonyme søknadsprosesser i kommunen og jobbe for det samme hos kommunens leverandører.

Støtte til LHBTIQ+-organisasjoner
Vi vil gi økonomisk støtte til organisasjoner som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold, som for eksempel FRI og Skeiv ungdom. I tillegg vil vi åpne for at disse organisasjonene skal kunne drive informasjonsarbeid i grunnskolen. Organisasjonene vil også være gode bidragsytere til å øke kompetansen om ulike former for seksuell orientering og kjønnsidentitet (LHBTIQ+) hos ansatte i den kommunale eldreomsorgen.

Frihet fra hindringer
Sosiale og strukturelle hindringer begrenser menneskers mulighet for deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Vi vil ha et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges til rette for at alle kan delta i samfunn og arbeidsliv. Alle kommunale dokumenter skal være kjønnsnøytrale, det samme gjelder toaletter i kommunale bygninger. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mennesker med nedsatt funksjonsevne praktisk bistand til å gjøre ting andre kan gjøre selv og er gjennom det et frihet- og likestillingsverktøy. Vi vil jobbe for utvidelse av tilbudet slik at flere enn de med lovfestet rett tilbys BPA.

En feministisk by
I alle kommunale saker skal man vurdere mulige konsekvenser for likestilling mellom kjønnene. Gatenavn er viktige signaler, og vi vil at flere gater og plasser i Bergen må få kvinnenavn. For hver ny gate eller plass oppkalt etter en mann, må en ny eller eksisterende gate eller plass oppkalles etter en kvinne.

Kroppspress
Barn, unge, kvinner og menn i alle aldre blir utsatt for et usunt skjønnhetspress fra sine omgivelser. Prestasjonspress og urealistiske kroppsidealer utfordrer mulighetene hver enkelt har til å være seg selv. Derfor vil vi jobbe for å redusere forbruks- og reklamepress ved å ikke tillate reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer på kommunens reklameflater, innføre reklamefrie soner rundt skoler og barnehager og for øvrig redusere reklametrykket i byen vår. Flere av dagens reklameflater skal brukes til informasjon fra offentlige virksomheter framfor reklame rettet mot mer forbruk.

Tilrettelegge for alle religioner og livssyn
Trosfrihet er essensielt i et mangfoldig og liberalt demokrati. Enten man tilhører en minoritetsreligion, et livssyn eller ingen religion, bør alle sikres mulighet til å motta åndelige eller eksistensielle samtaler i livskriser eller markere livets faser i egnede lokaler. Kommunen skal legge til rette for at alle har tilgang til kirke- eller bønnerom etter behov og mulighet til samtaler med sykehjemsprest eller andre religiøse ledere i livets sluttfase.