Bergensmål 4: En fri og kreativ oppvekst og god utdanning

En god barndom er grunnmuren for resten av livet, og De Grønne vil derfor prioritere ekstra ressurser til barnehagene og skolene.

Tid til barna
I dag stilles det store krav til kartlegging og dokumentasjon og ønske om målstyring av barnehagene. Vi vil redusere unødvendig rapportering og byråkrati for å sikre mer tid til barna og til faglig planlegging. Aktiviteten skal i større grad baseres på tillit til pedagogenes fagkunnskap om hva som er best for hvert enkelt barn og mindre på målstyring og byråkratiske ordninger.

Vi mener at de som begynner i barnehagen før de er ett år, trenger tettere oppfølging og mer ressurser enn de eldste ungene i barnehagen. Vi vil arbeide for å øke ansattnormen ved at det skal beregnes en ansatt per to barn for de under ett år. Vi vil også jobbe for at Bergen kommune skal
komme opp på nasjonalt nivå med tanke på areal per barn.

Tid til ro og natur
For å gi barna mer ro og tilhørighet, vil vi stoppe byggingen av basebarnehager. Naturen er en kilde til livskvalitet og læring, og vi vil fremme bruk av naturen som en viktig del av
barns hverdag. Vi ønsker å prioritere etablering av flere naturbarnehager.

Nærbarnehagene
Barn skal først og fremst gå i barnehage i eget nærmiljø. Vi vil sikre full barnehagedekning i hver bydel ved at dette alltid tas med i planleggingen av nye boområder. For å gi foreldre valgmuligheter, vil vi opprette byttetorg for barnehageplasser på nettet og støtte ordningen med Åpne
barnehager.

Fritid til barna
Vi vil ha leksefri skole i 1.-4. klasse og starte en forsøksordning med leksefri for enkelte ungdomsskoler. For å sikre mer fritid til barna ønsker vi å redusere leksebruken i skolen. Lekser skal brukes til å repetere det elevene lærer på skolen, ikke som et virkemiddel for å lære nye ting. For å redusere forskjeller skal vi sikre leksehjelp til alle som trenger det.

Pengene skal gå til barna
Vi vil at de pengene foreldre og kommunen bruker på barnehager skal gå til barna. Vi vil derfor øke kontrollen for å hindre at eiere tar ut store overskudd av barnehagedrift.

Tid til elevene
På samme måte som i barnehagene, vil vi bort fra overdreven målstyring og byråkrati i skolen. Læreren må igjen få tid og frihet til å være lærer og trygghetsperson i klasserommet. Store klasser gjør det vanskelig å se hver enkelt elev og gi riktig tilrettelegging. Vi vil derfor arbeide for å senke
klassestørrelsen, og vi vil gå bort fra bygging av baseskoler.

Styrke skolebibliotekene
Skolebibliotekene er viktige dører inn til litteratur og kunnskap for alle barn og bidrar til å utjevne sosiale ulikheter. Det er store forskjeller på skolebibliotektilbudet i Bergen, og De Grønne vil sikre en større satsing på dette. Blant annet skal hver skole ha ansatt skolebibliotekar i minimum
60 prosent stilling. Det finnes nasjonale ordninger for å søke om ekstra tilskudd, vi ønsker å bruke disse.

La barna bruke kroppen
Fysisk aktivitet er en viktig byggestein i en god barndom. Kroppsøving er et viktig fag, og vi ønsker en forsøksordning med frivillig karakter i dette faget for å gi et bedre tilbud til elever med ulike forutsetninger. Fysisk aktivitet skal ikke gå på bekostning av andre fag, vi ønsker at fysisk aktivitet i større grad skal være en del av flere fag i skolen. Barn bør så langt råd er, gå eller sykle til skolen. For å stimulere til dette, kan kroppsøvingsfaget brukes til å styrke sykkelundervisningen.

Mat og læring
Riktig ernæring er viktig for elevenes evne til læring. Vi vil derfor starte arbeidet med å innføre et felles skolemåltid. Vi vil også sørge for at plantebasert kosthold får større plass i matlagingsundervisningen og avvise læremateriell fra kjøttindustriens interesseorganisasjoner.

Mer kunst og håndverk
Vi vil styrke de praktisk-estetiske fagene, som kunst og håndverk, for å gi elever muligheten for opplevelsen av mestring på andre felt enn teoretiske ferdigheter.

Trygghet
Vi vil ha skolehelsetjenesten til stede minst tre dager i uken, økt fokus på psykisk helse i skolehelsetjenesten og sikre et tettere samarbeid med eksterne tjenester som fastlege, BUP og barnevernet. Det er behov for å øke kompetansen blant ansatte i skolen og skolehelsetjenesten når det gjelder ulike former for seksuell orientering og kjønnsidentitet, LHBTIQ+-spørsmål.

Forebygging
Stadig flere barn og unge sliter psykisk. Skolen må bidra til å gi elevene kunnskap som gjør dem bedre rustet til å mestre utfordringene som møter dem. Livsmestring og psykisk helse må i større grad bli en del av undervisningen.

Digital kompetanse
Elevenes digitale kompetanse må økes, blant annet ved å gi alle elever mulighet til opplæring i programmering. De Grønne erkjenner at skolehverdagen også kan bli for mye sentrert rundt skjermer. Skolene bør i stor grad få ha handlingsrom til å teste ut og følge opp ulike kjøreregler
for å fremme læring, samarbeid og lek, for eksempel mobilfri skole der mobil eventuelt bare brukes målrettet i enkelte former for elevarbeid.