Bergensmål 2: Sunn og bærekraftig mat

Vårt økende forbruk av kjøtt fører til mange livsstilssykdommer. Animalsk matproduksjon er en betydelig årsak til klimaendringer, miljøødeleggelser og i noen tilfeller dårlig velferd for husdyrene. Å gå over til mer plantebasert mat er positivt både for helsen og miljøet. Det er dessuten god samfunnsøkonomi fordi utgiftene til velferdsstaten blir mindre grunnet bedre helse hos bergenserne og lavere sykefravær.

Kommunen som forbilde
Det bør bli enklere å spise mer bærekraftig og sunt. Vi vil ha mer norsk, økologisk og vegetarisk mat og drikke i kommunale institusjoner og kantiner og innføre minst en kjøttfri dag i uken. Vi vil ta vare på barn og eldre ved å sikre mer ernæringskompetanse inn i barnehager, sykehjem og andre institusjoner.

Mat skal spises, ikke kastes
Matsvinn er sløsing med ressurser. Matsvinnet i Bergen kommunes egne virksomheter skal halveres innen 2025. Vi vil øke støtten til Matsentralen som gjør en god jobb med å fordele overskuddsmat. Sammen med næringsliv, institusjoner, ildsjeler og gründere vil vi motivere alle bergensere til felles innsats for å redusere matsvinn og finne gode tiltak og løsninger vi kan enes om.

En god by for verden og dyrene
Rettferdig handel er en viktig del av grønn politikk, og vi vil at Bergen kommune skal øke andelen fairtrade-innkjøp og sikre statusen som fairtrade-by. Vi vil legge vekt på dyrevelferd i alle innkjøpsprosesser. Det betyr for eksempel at vi sier ja til økologiske egg, mens vi sier nei til produkter som stammer fra broiler- og pelsdyroppdrett og vil prioritere varer som ikke er produsert eller testet med dyreforsøk når det er mulig.

Ta vare på matjorden
Vi vil arbeide for at bynære landbruksarealer som ligger brakk, blir tatt i bruk. Målet er å øke lokal produksjon av frukt, bær og grønnsaker. Utmarka og kulturlandskapet er også viktig for å sikre biologisk mangfold og sørge for produksjon av norsk mat på norske ressurser. Vi vil derfor sikre økt bruk av beite for husdyr.

Dyrking i byen
Det er et mål å la flere oppleve gleden ved å produsere sin egen mat. Samtidig er kortreist mat positivt i et klimaperspektiv. Vi vil ha flere parsellhager, skolehager og annen mulig matproduksjon i byen vår. Mange små kommunale områder som ligger brakk kan beplantes med spiselige vekster, bærbusker og frukttrær som lokalmiljøet kan få ansvaret for. Vi vil støtte ulike prosjekter som bidrar til økt småskala bylandbruk, som for eksempel Bybonden.

Mat og læring
Riktig ernæring er spesielt viktig for barn og unge og deres evne til læring. Sammen med hjemmet har skolen en viktig funksjon i arbeidet med å gi kunnskap om ernæring og gode matvaner. Vi vil sørge for at plantebasert kosthold får større plass i matlagingsundervisningen og avvise læremateriell fra kjøttindustriens interesseorganisasjoner. Vi vil også starte arbeidet med å innføre et felles skolemåltid.