Bergensmål 17: Bergen – best for miljøet

Bergen kommune er en stor, offentlig aktør som kan gå foran. Innkjøp, forbruk og ulike kommunale ordninger har derfor enorm påvirkningskraft. Bergen skal ikke bare være best for bergenserne, men også best for miljøet.

Grønne og etiske innkjøp
Bergen har stor forbrukermakt, og vi vil styrke retningslinjene for etikk og bærekraft i kommunale innkjøp. Ved å stille krav til miljø, dyrevelferd og sosial bærekraft i alle innkjøp og ved utleie av kommunal grunn, kan kommunen gå foran i utvikling av nye, grønne løsninger. Det skal ikke være mulig å vinne anbud med løsninger som ikke er sosialt eller økologisk bærekraftige.Vi vil arbeide for at kommunens tjenesteleverandører ikke skal ha noen tilknytning til selskaper som er basert i skatteparadiser.

Eliminere finansiell klimarisiko
Kommunen skal trekke finansielle investeringer, plasseringer og forsikringer ut av kull-, olje- og gassvirksomhet og velge plasseringer med god klimaprofil når det er mulig.

Kommunen må gå foran
Kommunale flyreiser skal reduseres med 50 prosent innen 2025, og kommunens bilpark skal gjøres utslippsfri. Kommunale arbeidsplasser skal være sykkelvennlige med parkering, lademuligheter og garderober. Elsykler skal være disponible til bruk i tjenesten.

Ressurs – ikke boss
Det som havner i bosset bør brukes som en ressurs. Vi vil at kommunen skal samarbeide med næringsliv, borettslag og andre aktører for å utvikle fellesløsninger for bedre utnyttelse av matavfall. Velprøvd teknologi finnes for å bruke matavfall til produksjon av biogass, kompost eller protein og fôr. Vi vil også øke tilskuddet til de husstandene som komposterer sitt eget matavfall og vi vil forenkle innsamling av plast.

Forsøpling skal straffes
Ulovlig dumping av avfall i villfyllinger er et betydelig problem i kommunen, og vi vil sikre å håndheve det eksisterende forbudet mot forsøpling for å få slutt på dette. Vi vil også se på muligheten for å utvide forbudet og gi mulighet for bøtelegging også for forsøpling i mindre skala.

Belønne de som tar hensyn til miljøet
Klimaavgifter til fordeling (KAF) er en måte å belønne de som tar miljøvennlige valg i hverdagen. Det legges miljøavgift på forurensende varer eller tjenester, for eksempel bensin og diesel. Disse pengene betales så ut flatt til alle innbyggere. Det vil si at de som lever miljøvennlig vil tjene på det, mens de som bidrar mest til miljøødeleggende adferd, vil tape på det. De Grønne i Bergen vil jobbe for å få på plass prøveprosjekter med KAF.

Bedre samarbeid med naboene våre
Bergen har mye felles med de andre kommunene rundt oss. De Grønne vil at Bergen skal være en pådriver for bedre samarbeid med omegnskommunene om felles utfordringer når det gjelder infrastruktur, kollektivtilbud og næringspolitikk. Vi vil kjempe mot gigantplanene om ferjefri E39 og heller sikre rasutsatte veier og utbedre veier som er for smale. Vi vil ha et felles selskap mellom fylkeskommunen og Bergen for styring av kollektivtrafikken. Det som skjer i havet og fjordene våre får konsekvenser for oss alle. Vi vil derfor arbeide for lukkede oppdrettsanlegg og for heving av ubåten utenfor Fedje.

Bergen i verden
Klima- og miljøutfordringer stopper ikke ved kommune- eller landegrensene. Vi vil at Bergen skal være pådriver for samarbeid med kommuner og byer andre steder i landet og resten av verden for å dele erfaringer og løsninger på felles utfordringer. Vi vil at Bergen skal være aktive deltakere i miljøpartnerskap med byer i andre land. Bergen skal bidra til å identifisere grønne forretningsmuligheter av internasjonalt kaliber som kan tas ut i verden.