Bergensmål 16: En ny politisk kultur

Mange opplever at det er for vanskelig å engasjere seg i politiske prosesser. Vi vil styrke lokaldemokratiet, flytte avgjørelser nærmere innbyggerne og gjøre det enklere å engasjere seg i politikk.

Mer lokaldemokrati
Det er beboerne selv som best vet hvordan lokalmiljøet fungerer. Vi vil derfor opprette direkte folkevalgte bydelsstyrer med egne bydelsbudsjetter og innflytelse over saker som gjelder kultur, fritid og bomiljø.

De Grønne vil arbeide for at bydelsstyreutvalgene velges mest mulig representativt. Valgloven for Stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg gir ikke god nok representativ fordeling.

Ny styringsform
Byparlamentarismen er en dyr og dårlig ordning. Bergen er den eneste byen utenom byfylket Oslo som har denne ordningen. Alternativet formannskapsmodellen er en rimeligere modell, for eksempel brukes det rundt dobbelt så mye på politikerstillinger i Bergen som i Trondheim. Aller viktigst er at formannskapsmodellen vil føre til at flere av de viktige og langsiktige avgjørelsene i spørsmål knyttet til byutvikling blir konsensusbaserte og ikke blir gjenstand for stadige omkamper hver gang det er valg.

Mer makt til innbyggerne
Det må bli lettere å få saker opp til politisk behandling. Vi vil opprette en veiledningstjeneste for innbyggerinitiativ og innføre at bystyret må votere over konkrete vedtaksforslag fremsatt i innbyggerinitiativ i saker som er relevante for kommunen.

Vi tror på ungdommen og vil derfor arbeide for å senke stemmerettsalderen til 16 år ved lokalvalg.

Kortere avstand mellom politikere og folk
Det må bli enklere å følge med på politiske prosesser. Derfor vil vi innføre lobbyregister for møter med politikerne og direktesende politiske møter på web-tv og arkivere dem på kommunens nettsider, både i bydelsutvalg og i bystyret. Vi vil sikre at Bergen sine lokalaviser har en sterk og uavhengig rolle.

Politikere må ha et forhold til de arbeidsoppgavene som utføres i kommunen. Derfor skal heltidspolitikere jobbe én uke i praksis hvert år ved en relevant arbeidsplass.

Vi vil gjennomgå lønnsnivåene til politikere med mål om å redusere lønnskostnadene og redusere forskjellen mellom laveste lønnsnivå og topplønn blant politikere og kommunalt ansatte.