Bergensmål 15: Et blomstrende kulturliv

Alle skal kunne engasjere seg i kulturlivet, kunstneriske uttrykk er en sentral del av et levende demokrati og meningsfulle liv. Derfor er det viktig med en lav terskel for å kunne både skape og glede seg over et mangfold av kulturuttrykk, på tvers av nasjonaliteter og generasjoner.

Bibliotekene
Bibliotekene er viktige, både som kulturformidlere og sosiale møteplasser. Vi vil sikre fortsatt gratis bibliotek og arbeide for å gjenåpne filialer som er lagt ned, utvide åpningstidene og innføre søndagsåpne filialer i bydelene. Vi vil legge til rette for at bibliotekene kan fylles med ulike typer innhold slik at de får tilbud som flest mulig av innbyggerne kan ha glede av.

Vi vil samarbeide med frivillige for å utvikle utlånstilbud til de som har vanskelig for å komme seg til biblioteket.

Kulturer møtes
Kulturelt mangfold er viktig for å skape en grønn og bærekraftig by med aksept og rom for alle. Vi vil støtte institusjoner der kulturer møtes og samarbeider, for eksempel Fargespill og Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS).

Kulturhus
Fyllingsdalen er den eneste bydelen som ikke har et kulturhus, og vi vil arbeide for å få realisert det vedtatte kulturhuset i Fyllingsdalen så snart som mulig.

USF Verftet har blitt et viktig kultursenter, og vi vil sikre Kjødetomten til kulturformål for å ytterligere styrke dette området.

Kultur i det offentlige rom
En blomstrende kulturby må vises i gatene. Gatekunst gir glede og opplevelser i hverdagen og bidrar til å gi Bergen særpreg. Vi vil opprette flere lovlige grafittivegger og utvikle en ny plan for gatekunst.

Bergen er kjent for sine musikere, og vi vil ta initiativ til en eller flere åpne scener i byrommet som kan skape tettere kontakt mellom artister og bylivet.

Ta kunstnerne på alvor
Kulturlivets utøvere og institusjoner må sikres gode og forutsigbare bevilgninger. Vi vil bedre kunstneres levekår og arbeidsbetingelser gjennom flere arbeidsstipend, prosjektmidler og mer støtte til produksjonslokaler. Det er også viktig at kommunale stipend- og støtteordninger justeres årlig etter lønns- og prisvekst.

Øvingslokaler er en forutsetning for at Bergen fortsatt skal kunne fostre et mangfold av artister. Vi vil arbeide for å sikre rimelige øvingslokaler for lokale musikere.

Miljø og kultur
Vi vil arbeide for å få mest mulig miljøvennlige kulturarrangement. Plastfri festival og festival med økologisk mat er allerede en realitet andre steder. Vi vil stille miljøkrav til arrangører for å få festivalstøtte.

Kulturskole for alle
Mange av morgendagens kunstnere og kulturarbeidere starter sin utvikling i kulturskolen. Vi vil styrke dette tilbudet og sørge for at kulturskolen er mangfoldig, rimelig og holder høyt faglig nivå. Vi vil at flere skal få plass på kulturskolen, og vil også at den skal være tilgjengelig i folks nærområder.

Idrett for alle
Vi ønsker å prioritere bredde fremfor elite, og barneidrett skal fremme idrettsglede fremfor prestasjon. Det betyr å prioritere mindre idrettsanlegg i lokalmiljøene fremfor store haller. Vi vil også legge til rette for utlånsordninger for idrettsutstyr for å sikre like muligheter uavhengig av økonomi.

Gode treffsteder
Ungdomstiden er en sårbar alder, og det er ikke alle som føler seg hjemme i organiserte tilbud som idrett eller korps. Vi vil bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom, og vi vil gi støtte til rusfrie arrangementer.

Mer e-sport
Ikke alle unge deltar i de tradisjonelle idrettsgrenene. E-sport er en idrett og aktivitet som har vokst raskt. I Bergen finnes for eksempel Playwell som arrangerer sosiale gamingaktiviteter. De Grønne vil jobbe for å utvide tilbudet for ungdom som vil møtes for å drive med e-sport.