Fotocredit:

Aktuelle saker fra bystyret

 

 

11. desember 2017

Oppsummering av bystyremøtet 21. februar 2018

I bystyremøtet 21. februar fikk MDG gjennomslag for tre forslag; om offentlige toaletter, vindkraftnæring og parsellhager, mens det ble nederlag om bilbasert utbygging i Nordre Åsane, flere tiltak for nynorsk og strengere miljøkrav til skogbruk. Les oppsummering her.

19.12.

Hovedsaken på dette møtet var behandling av bystyrets budsjett. Vi legger frem vårt alternative budsjett, og de fleste andre opposisjonspartiene gjør det samme.

Her er vår kjøreplan for bystyremøtet 19.12. Her finner dere vårt stemmeskjema for bystyremøtet.

 

Dette tok vi opp på bystyremøtet 22.11.

Lovlighetskontrollen  av vedtaket om å bygge ut 1000 dekar matjord på Liland ble vedtatt sendt til fylkesmannen for videre behandling. Denne ble sendt inn av oss sammen med Sp, Sv og Rødt. Les den her.

Vår kjøreplan for bystyremøtet ligger her

Stemmeskjemaet vårt finner du her

Om du ikke fikk med deg bystyremøtet kan du se det i ettertid her.

 

Dette tok vi opp på bystyremøtet 25.10.

I kjøreplanen vår for bystyremøtet kan du se hvilke saker tok opp på dette møtet. Og i stemme skjemaet vår kan du se hvordan vi stemte.

Av saker vi tok opp på dette møtet var blant annet:

 • Årsrapporten om luftkvalitet i Bergen 2016 blir lagt frem. Dataene fra den passive NO2-målingen ved åpningen av Fløyfjellstunnelen er alarmerende. MDG  ber byrådet måle luften ved tunnelmunningen aktivt.
 • Planen for Nygårdstangen skal opp og vi har flere endringsforslag. Særlig vil vi fokusere på at det blir bygget en andel sosialboliger.
 • Diane Berbain foreslo at bystyret skal tilby innbyggerne innføringskurs i kommunebudsjettet.

Dette tok vi opp på bystyremøtet 27. september.

Kjøreplanen vår 27. september.

Av saker tok opp på dette møtet var blant annet:

 • Vi ber byrådet komme tilbake til bystyret med forslag til en ordning som innebærer at ansatte kan få kilometergodtgjørelse ved bruk av sykkel til og fra jobb.
 • Byens luftkvalitet skal opp til diskusjon på dette bystyremøtet. Vi ønsker effektive tiltak for å sikre ren luft i Bergen.
 • Dette er noen av endringsforslagene vi vil fremme:
  • Foreslår tids og miljødifferensierte takster i bompengeringen, i tillegg ønsker vi lavutslippssoner og forsøk med miljøfartsgrenser.
  • Vi vil ha landstrøm til skip i havn og maks grense på to cruiseskipsanløp per døgn»
  • Parkeringsrestriksjoner og utbygging av innfartsparkering, med reduksjon av p-plasser i sentrum og maksimalt én boligsoneparkering per husholdning.
  • Vi foreslår et nytt punkt: Mobilitet og kommunale tiltak, med spesielt fokus på tilrettelegging for sykling og samkjøring.
 • Nærdemokratireformen skal opp på dette møtet.
  • Vi ønsker at den faktisk skal gjøre det lettere for Bergens befolkning å  ha innflytelse på sitt lokalmiljø. Vi foreslår blant annet at Bergen skal se til Oslos system med bydelsstyrer og gi bydelsstyrene reell makt og budsjetter, at stemmerettsalder lokalt skal være 16 år, at reformen skal utvikles i samarbeid med byens befolkning gjennom folkemøter.
  • Vi mener også at et komplisert og byråkratisk språk gjør det vanskelig for folk å delta i styre og stell, og foreslår at byrådet styrker arbeidet med klarspråk i dokumenter fra kommunen og bystyret.
 • Saken om utbygging av Lilandsgårdene BLÅE planen skal opp og vi vil foreslå at utbyggingen av matjord stoppes. Her ble vi nedstemt av bystyret, men vi gir oss ikke – 1000 dekar matjord er vedtatt lagt under asfalt. Skriv under oppropet mot dette HER
 • Les alle sakene og spørsmålene våre her.

Saker vi tok opp på bystyremøtet 21. og 22. juni

Her finner du oversikten over hva vi skal stemme på og foreslå på dette bystyremøtet: Kjøreplanen vår
Av saker vi skal ta opp er blant annet:
 • Vi stiller spørsmål om byrådet vil vurdere å anlegge park istedet for parkeringsplasser på c-feltet i Åsane.
 • Vi stiller spørsmål om Bergen snart vil få offentlige toaletter i sentrum.
 • Under saken om områdeplan for Solheim Nord ber vi byrådet om å legge tilrette for at Solheimsgaten kan bli gågate og miljøgate, at det trafikkfarlige krysset ved Vikensgate/Solheimsgate blir utbedret og at innbyggere som trenger språkopplæring blir koblet med eldre innbyggere i området.
 • Vi foreslår at ordningen med gratis parkering for administrasjon og politikere ved Rådhuset fjernes. Politikerne må også betale for å parkere i sentrum!
 • Vi ber om styrking av innsatsen for bygging og  god planlegging av plassering av kommunale boliger i Bergen
 • Bybanens trase mot Fyllingsdalen skal opp til debatt.
 • Vi tar til orde for å ikke bygge ut i «Nøtteskogen» i Ytrebygda.

Mange andre saker vil også bli behandlet i dette bystyremøtet! Les i kjøreplanen over og  følg med direkte her.

 

 

Saker fra bystyremøtet 31. mai:

Saker vi vil uttale oss om i bystyret denne gangen:

 • Vi har flere forslag til kommunens anskaffelsesstrategi. Vi vil at kommunen bruker sin forbrukermakt til å ta hensyn til dyrenes velferd og rettferdig handel når den gjør innkjøp. Les mer om denne saken her.
 • Vi stiller spørsmål til byggingen av en midlertidig parkeringsplass på C-feltet i Åsane
 • Vi stiller spørsmål om tiltak mot marin forsøpling
 • Vi foreslår flere tiltak for å redusere matsvinn i kommunen:
  • At Bergen Kommune skal delta på ordningen «Matvinn» i regi av Fremtiden i våre hender,
  • at Bergen kommune skal legge frem en plan for halvering av matsvinnet i kommunen og
  • at Bergen kommune skal vurdere muligheten for at kommunale kantiner bidrar til Too Good To Go eller andre løsninger for distribusjon av overskuddsmat.
 • Vi fremmer merknad om at psykisk helse må tas med i vurderingen av behov for hjelp fra kommunen.
 • Vi stemmer mot bygging av boliger på en leke og ballplass på Nattlandsfjellet
 • Vi stemmer mot tiggerforbud – det skal være lov å be om hjelp.

Her finner du hele listen over hva De Grønne vil mene og gjøre på bystyremøtet 31.5 (kjøreplanen vår for møtet)

Her finner du listen over alle sakene som skal opp på bystyremøtet 31. mai – klikk på linken «Bergen Bystyre» og velg Bystyremøte 31.5.

Her kan du følge bystyremøtet live!