Fotocredit:

Nytt forslag til bybudsjett for 2022!

På onsdagens bystyremøte ble bybudsjettet for 2022 lagt frem, det grønneste bybudsjettet noensinne. Her er våre gjennomslag!

 

Korona, lave strømpriser og en stram kommuneøkonomi har gjort årets budsjettramme trang, men MDG i byråd har sørget for at klima, miljø og natur ikke er glemt. Her er noen av våre viktigste seire i årets budsjett:

 

Viktigst av alt er budsjettets prioritering av sykkel og gange, investeringer på klima og miljø, og de varige midlene som settes av til natur.

 

 • 6,5 millioner kroner årlig til naturvern. Disse friske midlene skal styrke kommunens naturforvaltning og forbedre naturvurderingene som gjøres i byutviklingsprosjekter.
 • Det settes av 13 millioner i 2022 til mobilpunkt som fremmer myk mobilitet og miljøvennlig transport. Mobilpunkt omfatter ladepunkter, utplassering av sykkelstativer og tilrettelegging for bildeling/fjerning av parkeringsplasser.
 • Vi skal bygge mer landeinfrastruktur i boligsoneanlegg.
 • Vi skal investere over 24 millioner kroner i året på sykkeltilrettelegging på kommunalt veinett.
 • Budsjettet setter av over 30 millioner kroner i 2022 på tiltak som gjør det enklere, bedre og tryggere å gå og sykle og bruke alternativer til privatbilen. Slik når vi ambisjonene om å øke andel syklende i Bergen fra 3% til 10%.
 • 20 millioner kroner i året til ENØK-tiltak.
 • Møllendal elvepark! Hele elve- og strandsonen skal omskapes til et stort friområde som tilrettelegges for opplevelser, lek og rekreasjon. Elven skal restaureres for å gi gode vilkår for biologisk mangfold.
 • Investeringsmidler til flere vassdragsprosjekter, både i Fyllingsdalen, i sentrum og i Åsane.
 • Fortsatt varige midler til faste stillinger på klimafeltet. Den nyopprettede klimaetaten til kommunen arbeider med klimasaker opp mot bystyret og hjelper oss med å få opp tempoet i kommunens klimaarbeid.
 • Parkering blir dyrere. Fra sommeren 2022 vil Bergen kommune ta betalt av ansatte og besøkende som skal parkere på kommunens egne parkeringsplasser. Vi prioriterer gående og syklende i Bergen sentrum, og gjør det mer attraktivt å reise miljøvennlig.
 • Skeivt kristent nettverk får 300.000 kroner i fast årlig støtte!
 • Ny tilskuddsordning for profesjonelle museer som vil jobbe for relevant og attraktiv formidling med museet som møtested, nye formidlingstilbud i bydeler med lav museumsbruk og kunnskapsproduksjon og forskning i museene.
 • Både klima og kulturfeltet er skjermet for kutt.

 

Etter fremleggelsen av byrådets budsjettforslag ble sakene til bystyremøtet behandlet. Spesielt viktige saker for MDGs bystyregruppe var høring om tobakkskadeloven, skolebruksplanen, museumsplanen og representantforslag om naturvern. Du kan lese mer om disse sakene under.

 

Tobakkskadeloven

Departementet ønsker å få Bergen kommunes syn på endringer i tobakkskadeloven. Av forslag til endringer var det flere forslag MDG ønsket å stille seg bak, særlig hvor viktig det er å beskytte barn og andre mot passiv røyking. Samtidig foreslo departementet å heve aldersgrensen for e-sigaretter til 25 år. Representanten Christine Ødegaard tok til orde for MDGs standpunkt, nemlig at en aldersgrense bør harmonisere med dokumentert farlighet og andre aldersgrenser vi har i samfunnet. Hun sa blant annet følgende:

 

“I dag er det lov å røyke når du er 18. Man kan også stemme, kjøpe alkohol, og gå i krigen for sitt hjemland. Da mener vi at dette forslaget om hevet aldersgrense ikke harmoniserer med den generelle rettsforståelsen i samfunnet, og kun vil skape irritasjon og forundring i befolkningen.”

 

Alternativt forslag om å ikke heve aldersgrensen til 25 år, fikk flertall med MDGs stemmer.

 

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030

Skolebruksplanen for Bergen er et stort og viktig dokument som etter en lang innspillsprosess ble vedtatt under onsdagens bystyremøte. Planen legger et godt grunnlag for fremtidens skole, som skal legge til rette for læring i det 21. århundre. Ferdigheter innen kreativitet, samarbeid, kritisk tenkning og kommunikasjon er viktige byggesteiner for barnets utvikling, og byrådets visjon for Bergensskolens fremtid ligger tett knyttet til disse pedagogiske prinsippene for læring og utvikling.

 

Denne skolebruksplanen er den første på lenge som ikke foreslår skolenedleggelser. For De Grønne er det et viktig prinsipp at skolen skal være hjertet i nærmiljøet, og at det legges til rette for ulike aktiviteter på skolen også på ettermiddag og kveld. MDGs representant Håkon Opedal tok ordet i saken og sa følgende:

“En god skole er en av de viktigste arenaene for barns læring og mestring, men den er ikke den eneste, og vi må derfor sikre at skolen også fremover er tilgjengelig for barn og unge som ønsker å drive med ulike aktiviteter, etter at skoledagen er ferdig.”

 

Vi er glad for at det lange arbeidet med skolebruksplanen sikret et bredt flertall. Vi har alle et felles mål, og det er å gi elevene i Bergensskolen den beste skolen som vi kan tilby.

 

Plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 for Bergen

MDG-byråd Katrine Nødtvedt la frem museumsplanen til behandling som også gjennom budsjettforslaget omdisponerer penger til å følge opp. Museer og kulturvern er viktig for byens identitet, men også for å ta vare på vår felles historie, og formidle den til innbyggere og besøkende i byen. Denne planen fokuserer særlig på å skape et godt samarbeid mellom profesjonelle museer og frivillig kulturvern, samt digitalisering og tilgjengeliggjøring av kulturarven, og ikke minst fronter planen immateriell kulturarv med å etablere et nasjonalt kompetansesenter. Slik skaper vi en møteplass for muntlig historiefortelling, verksted som kan jobbe med tradisjonelle håndverksteknikker, et møtested hvor det kan arrangeres kurs og samlinger og samtidig utvikle feltet videre.

 

Det var i tillegg på sin rette plass å nevne den pågående debatten omkring skjevheten i fordelingen til kultur mellom Bergen og Oslo. MDGs representant Miriam Akkouche tok ordet i dette høvet og sa følgende:

 

“Byen vår både trenger og fortjener større statlig støtte på permanent basis til våre kulturinstitusjoner. Det er uholdbart at museene i byen vår fortsatt blir utsatt for en ulogisk skjevfordeling sammenlignet med institusjoner i hovedstaden.”

 

Bergen må verne friluftsområder og naturmangfoldet

Naturen bygges ned bit for bit. Det er alvorlig for oss mennesker, men først og fremst for dyre- og plantelivet verden over som går tapt for alltid.

Den beste løsningen er heldigvis ganske enkel, men krever innsats: Vi må slutte å bygge ned natur, leve på en måte som ikke herper naturmangfoldet og reparere det som er ødelagt.

Det skriver miljøbyråd Thor Haakon Bakke i BT etter byrådet la frem en storsatsing på naturvern i årets budsjettforslag, med 6,5 millioner kroner årlig til natur.

Gledelig er det derfor at Venstre fremmet representantforslag om det samme til forrige ukes bystyremøte, noe MDG selvsagt stilte seg helhjertet bak. MDGs Joakim Myklebust poengterte fra talerstolen at “Alle inngrep i naturen har negativ påvirkning på nærområdene til mennesker, dyr og planter – selv om det fører til bustadar for oss som bor i Bergen. Tap av naturmangfold og biologisk mangfold er en akutt utfordring for livet på kloden, og Bergen kommune har et viktig ansvar i møte med naturkrisen verden står overfor.”

 

Du kan lese mer om sakene fra bystyremøtet på kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer).

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no.